מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

אם נעבוד עם רבנים ממגזר אחד, האם • אנו עלולים להפסיד שיתוף פעולה עם רבנים ממגזר אחר? כאמור שותפות היא עניין מורכב, ויש להבנות אותה ברגישות לתועלת כל השותפים כדי שיפיקו תועלת ממנה. לסיום חלק זה נביא מעשה שהביא לידיעתנו רב קהילה הקשור לעבודת גורמי הרווחה. מדובר בנערה שהוצאה מהבית בצו חירום באמצעות עובד סוציאלי לחוק הנוער, בעקבות דיווח של הרב לרשויות הרווחה. הנערה סיפרה בבית הספר שאינה רוצה לחזור הביתה בגלל שאביה מכה אותה קשות במשך שנים. בצר לו פנה האב לרב והתלונן כי אין לשתף פעולה עם גורמי הרווחה שהוציאו את בתו מהבית. לדעתו צריך היה לפנות ולהתייעץ עם גדולי התורה ולסייע לבתו באופן זה. תשובתו של הרב הייתה: "ולפני שכמעט הכית את בתך למוות, האם הלכת להתייעץ עם אותם גדולי תורה?". בסיפור זה מודגמת שותפות טובה בין רבנים לבין גורמי הרווחה לתועלת כל השותפים. שותפות זו היא תוצאה של יחסי אמון שנוצרו לאחר עבודה משותפת ורבת שנים. הניסיון מוכיח כי על אף המורכבות בעבודה המשותפת של אנשי המקצוע והרבנים יש סינרגיה המביאה לידי הגברת הבנו ההגנה על קטינים בקהילה החרדית. כי המפתח הפותח את הדלת לקהילה החרדית בבואנו לאתר את הילדים בסיכון ולטפל בהם ובהוריהם נמצא אצל המנהיגות הרוחנית. החתירה של אנשי המקצוע לשותפות זו היא הכרחית ואי-אפשר בלעדיה. אחיזה משותפת עם הרבנים במפתח זה מובילה לתוצאות שהן בבחינת "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם" . (ספר הזוהר, פרשת אמור, קכט) מקורות ). רגישות 1994( ' בילו, י' וויצטום, א תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה , ה, שיחות עם מטופלים חרדיים. חלק א. .114–198

סיוע לעבודת העובדים הסוציאלים לחוק הנוער. משפחות ואנשי מקצוע פונים לוועדה לשם סיוע ופתרון בעיות. במחלקות הרווחה ישנו איש צוות בכיר המגשר בין הוועדה למחלקה. מודל זה מיושם בבני ברק ובירושלים במחלקות לשירותים חברתיים. : רב יועץ בוועדת החלטה או 4 מודל בצוות היגוי רב יועץ הוא נציג של רב הקהילה או רב העיר. הרב היועץ המשתתף כחבר מן המניין בוועדת החלטה, או שהוא משתתף קבוע בוועדות היגוי במחלקת הרווחה, בדרך כלל סביב נושא הנוער, ילדים בסיכון ואלימות במשפחה. חוות דעתו של הרב היועץ משפיעה גם על תכנית הטיפול ועל הפרויקטים הקהילתיים המופעלים במחלקה. הרב משמש גורם ה"מכשיר" את עבודת הוועדה ומוודא שתוצאותיה אכן תואמות את רוח הקהילה ועונות על הדרישות ההלכתיות המקובלות בה. הרב משמש כאמור מגשר בין השירות לקהילה. עבור אנשי המקצוע הרב משמש מתרגם תרבות. מודל זה מופעל בהצלחה שנים רבות באגף הרווחה במודיעין עילית. במבט מסכם: סוגיות ודילמות בעבודה עם רבנים לנוכח מורכבות העבודה רגישת התרבות אל מול הקהילה החרדית וביסוס האמון ושיתוף הפעולה עם אנשי הטיפול המתאימים, עולות השאלות הבאות: האם נכון להתייעץ עם הרבנים מתוך • גישה שוויונית? האם לאפשר לרבנים להוביל תהליכים בלי לאבד מהסמכות המקצועית של אנשי המקצוע? כיצד להתמודד עם קונפליקטים בין • ההיבט ההלכתי להיבט המקצועי והחוקי? כיצד יש לראות את סוגיית האתיקה • המקצועית והמחויבות לשמירה על חיסיון וסודיות? מהי המחויבות כלפי הלקוח או • המשפחה במצבי קונפליקט והתנגשות עם האינטרסים של הקהילה?

ילדים מספרים על עצמם )1992( ' ולדר, ח . בני ברק : הוצאת ספרייתי. 1 ילדים כותבים על עצמם )2009( ' ולדר, ח . בני ברק: הוצאת חיים - זה קרה באמת 2 ולדר. ). עולם חרד. 2009 כהנא, ב' ( אוקטובר .47–42 ' נקודה, עמ מילר, מ', עטיה, י', רגולנט-לוי, ר' ). המקרה של "הפיגוע" 2009( ' ולייקח, א מקרה מכונן בנכונות של תושבים ורבנים בעיר חרדית להתמודד אחרת עם הטיפול ,3 , עט השדה בפגיעה המינית בילדים. .44–49 הרב צבי גרטנר (תשס"ד). בעניין דיווח לרשויות במקרים של התעללות בילדים. קונטרס לא תעמוד קונטרס שערי הלכה: . על דם רעך ביולי). במקום 6 ,2006( ' רותם, ת . מתוך הארץ מכות ממשמרות הצניעות. (אוחזר http :// www . haaretz . co . il .)2010 בינואר Lightman, E. S. & Shor, R. (2002). Askanim : Informal Helpers and cultural Brokers as a Bridge to Secular Helper. Families in . Society . 83(3), 315–324 NASW (2001). National Association of Social Workers. NASW Standards for Cultural Competence in Social Work Practice . from Http://Www. Soc i a lworke r s .Org /Pr ac t i ce / Standards/Naswculturalstandards. Pdf (Retrieved January, 2015). Vitello, P. (October, 2009). Orthodox Jews Rely More on Sex Abuse Prosecution. The New York Times , N.Y. Region. from http://www.nytimes.com (Retrieved December 15, 2009).

27

Made with FlippingBook flipbook maker