מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 8

חרוב מכון של הראשון הכנס הבינלאומי בשיתוף ש ברוואלד " חברתית ע סוציאלית ולרווחה לעבודה הספר - בית ברוקדייל - וינט ' ג - מאיירס ומכון קורא קול . בילדים התעללות בנושא תחומי ורב בינלאומי בכנס להשתתפות תקצירים מזמין חרוב מכון .2015 , באוקטובר 15-14 בתאריכים בירושלים העברית באוניברסיטה יתקיים הכנס מאפיינים אישיים הגורמים להתעללות נעים בין . הילד התקינה של התפתחותו להתעללות בילדים השלכות מרחיקות לכת על מאפיינים סביבתיים לבין ) פסיכיאטרים רפואיים או , גורמים פסיכולוגיים , תרבותי , סוציואקונומי רקע , למשל ( והנפגע הפוגע של , רפואה , הרוח מדעי , החברה תחומים במדעי עבודות ממגוון להציג היא מטרת הכנס . ועוד ,) נורמות חברתיות , כלכלי משבר ( . התעללות בילדים גורמים אלה לבין עבודה סוציאלית ומשפטים שדנות בקשרים שבין , סיעוד ובריאות הציבור . יכלול הרצאות מליאה ומושבים מקבילים ופאנלים , המומחים בעולם ובישראל הכנס בהשתתפות מרצים אורחים מבכירי לתשומת לב: הכנס יתקיים בשפה האנגלית : מוזמנים להגיש תקצירים להרצאה במושבים ובפאנלים בכנס . וסטודנטים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה אקדמי סגל חברי • . ופיתוח מחקר במערכת המשפט ובגופי , מדיניות במערכות השירותים החברתיים חוקרים וקובעי • נפשית ומינית , התעללות פיזית של בהיבט הן - בסיכון נוער ובני ילדים של בתחום העוסקים מקצוע אנשי • . הזנחה בהיבט של והן talis@haruv.org.il לכתובת ) באנגלית , מלים 250 עד ( המעוניינים ישלחו תקציר : יש לציין בנוסף לתקציר כותרת ברורה • . המאמר יהיה הראשון מציג , במקרה של מספר מחברים . יש לרשום ראשון את השם הפרטי . ושם משפחה שם פרטי • מילות מפתח 3-4 • מוסדי / אקדמי שיוך • ) טלפון ' ומס , דואר , מייל - כתובת אי ( התקשרות פרטי • . הכנס הועדה המדעית של חברי ידי - שיפוט והערכה על התקצירים יעברו חברי הועדה המדעית: והאוניברסיטה העברית חרוב מכון , ר " יו – ענת זעירא ' פרופ • מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל , חביב ק ' ג ' פרופ • האוניברסיטה העברית , דפנה טנר ר " ד • אביב אוניברסיטת תל , כרמית כץ ר " ד • בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית , כרם איתן ' פרופ • אוניברסיטת חיפה , ויזל - לב רחל ' פרופ • גוריון - אוניברסיטת בן , שפרה שגיא ' פרופ • לוח זמנים: קורא לכנס פרסום קול 2015 בינואר 15 להגשת הצעות לכנס האחרון המועד 2015 במרץ 30 תוצאות שיפוט ההצעות הודעה למציעים על 2015 במאי 15 המציעים לפרסום באתר ידי הגשת תקצירים מעודכנים על 2015 ביולי 1 במסגרת הכנס יוצגו אשר , להגשת מצגות אחרון מועד 2015 בספטמבר 1 חרוב מכון של הראשון הכנס הבינלאומי 2015 באוקטובר 15-14 haruv.org.il , באתר של מכון חרוב: 2015 בפברואר 15- פרטים על ההרשמה לכנס יתפרסמו ב

Made with FlippingBook flipbook maker