דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

חזון הוועדה ומטרותיה 1.2

2 . לחשוף את היבטיה השונים של התופעה של פגיעה מינית בילדים בישראל ולהעלות את המודעות לתופעה כדי לקדם שינויו של השיח החברתי והציבורי בנושא. 3 . לזהות מתוך העדויות, במסגרת למידה מחקרית מוקפדת, את הסוגיות המרכזיות הרלוונטיות לשינוי ולשיפור המדיניות בישראל בעניין ילדות וילדים נפגעי התעללות מינית. פעילות הוועדה התרכזה בניסוח המלצות לשינוי מדיניות בתחומים שלדעתה הם הרלוונטיים ביותר לטיפול ולמניעה של פגיעה מינית בילדים: רווחה, משפט, בריאות, חינוך ומודעות חברתית.

הוועדה הוקמה במטרה לפעול למען שינוי במדיניות ובשירותים המיועדים לילדים שנפגעו פגיעה מינית ולבוגרות ולבוגרים שעברו פגיעה בילדותם. היא בחרה להתמקד בפגיעה מינית בילדים בגלל ההבנה שפגיעה בילדים היא בעיה חברתית חמורה ששכיחותה גבוהה והשלכותיה קשות. לכן יש צורך בלמידה, בהתערבות, בפיתוח מענים רלוונטיים ובשיפורם ברמה החברתית והמדינית. על הממשלה ומשרדיה לנקוט את הצעדים האלה כדי לשפר את האופן שבו ילדים נפגעים מזוהים וכדי להבטיח שילדים שנפגעו יקבלו את המענה המתאים והראוי ביותר, ויממשו זכותם לחיי ביטחון במדינת ישראל. פעילות הוועדה מושתתת על שני מושגים מרכזיים Working through the" )1( : הקשורים זה בזה ", למידה בשבילי העבר, מושג שטבע הפילוסוף past ). המושג Adorno, 1998, 1959( תאודור אדורנו הזה עוסק בהסרת הכחשה של עוולות שהתרחשו במאורעות עבר מתוך תפיסה שהכרה בעוולות, בחינתן ולקיחת אחריות חברתית עליהן היא חובתה ", צדק Transitional Justice" )2( ; מוסרית של חברה מעברי, המושג נוגע למנגנונים משפטיים וחברתיים שבאמצעותם מתמודדת מדינה עם עוולות שהתרחשו בתוכה באופן שמקדם את תיקון האי־צדק שנוצר. התיקון עשוי להיות מושג בחקר האמת, בענישה של פושעים, בפיצוי הנפגעים ומשפחותיהם ובמניעה של הישנות העוולות. שני המושגים האלו משתלבים זה בזה ומהווים מסגרת מושגית לתיקון עוולות שהתרחשו בעבר באמצעות בחינת העבר, לרוב דרך אמיתות של Sköld &( מי שהיו קורבנות העוולות, והושתקו עד כה .)Swain, 2015 תפיסת הוועדה היא שהדרך המיטבית ללמידה ולתיקון העוולות היא לשים במרכז את מי שסבלו מהן, לבחון וללמוד מחוויות חייהם תוך העלאת המודעות לחוויותיהם ולסבלם. בהתבסס על החזון הערכי הזה, מטרות הוועדה הן אלה: 1 . לתת במה מותאמת ומכובדת לנפגעות ולנפגעים במדינת ישראל לשתף בסיפור שלהם ובמסרים שחשוב להם להעביר לקובעי מדיניות.

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

12

Made with FlippingBook Learn more on our blog