דו"ח הועדה הציבורית - לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות - 2021

מתגוררים בדרום 19%- מתגוררים בצפון וכ 23% , מהפונים והפונות לוועדה מתגוררים במרכז הארץ ובשרון 57% ובשפלה. , וממוצע שנות ההשכלה 30–2 לרוב הפונים והפונות לוועדה השכלה אקדמאית. מספר שנות ההשכלה הוא 11%- תואר ראשון. כ 25%- שנות לימוד או פחות, לכ 12 מהפונים והפונות לוועדה השכלה של 25%- . לכ 14.8 הוא מהפונים והפונות לוועדה העידו שהם מובטלים, וחלקם העידו שהם מתקיימים מקצבת נכות בלבד. נתוני התעסוקה חשובים במיוחד והם יידונו בהמשך הדוח.

נתונים על הפגיעה המינית 2.3

היו חד-פעמיות. את שאר הפגיעות 25%- מהפגיעות היה אופי מתמשך וכ 71%- בתרשים ג אפשר לראות שלכ הפונים והפונות לא סיווגו.

התמשכות הפגיעה תרשים ג:

מתמשכת

חד פעמית

לא סווג

4%

25%

71%

.8 ; הגיל הממוצע שבו החלה הפגיעה בילדות היה 17–0 טווח הגילים שבו החלה הפגיעה המינית היה בתרשים ד מוצגת התפלגות הגיל .5 מהפגיעות החלו כאשר הילד או הילדה הנפגעים היו מתחת לגיל 25% שבו החלה הפגיעה.

הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות

21

Made with FlippingBook Learn more on our blog