קשר עין גליון 252 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

שנה טובה ומתוקה!

גיליון מיוחד: חופשות במערכת החינוך מבט חובק עולם

2 0 1 5 ת ש ע " ה - ו

ס פ ט מ ב ר א ל ו ל - ת ש ר י

2 5 2 ג י ל י ו ן

Made with