קשר עין גליון 265 - ירחון ארגון המורים ינואר 2017

המחלקה לקרנות השתלמות

כמו כן תערוך הקרן חישוב חוב לעמית על החודשים שבהם לא הופרשו עבורו כספים לקרן ההשתלמות. כך יעשה גם מורה שהחליף מעסיק והוא עובד במהלך שנת השבתון. במצב שבו לעמית יותר ממעסיק אחד, דהיינו, שני מעסיקים או יותר, תלוש שכר עדכני מכל + עליו לשלוח מכתב מעסיק ולבקש הפרשה רטרואקטיבית מחודש ספטמבר מכל מעסיק. את הבקשה יש לשלוח אל: הבנק הבינלאומי 34 קיבוץ גלויות 6655018 תל אביב קידום בדרגות אופק חדש א. כפי שהבהרנו בעבר, קידום בדרגות אופק תנאים: 2- חדש הוא קידום אוטומטי שכפוף ל חודשים. 48 - חודשים ל 30 . פז״מ שנע בין 1 שעות 120 . פיתוח מקצועי מוכר בהיקף של 2 שעות. 210 שעות או 180 או יש להדגיש כי חישוב הפז״מ מותנה בקיום של שעות לפחות. 30 פיתוח מקצועי בהיקף של כך שעובד אשר בשנה מסוימת לא ביצע שעות פיתוח מקצועי, שנה זו 30 מינימום של חודשים). 12( לא תוכר לו כשנת פז״מ ב. הנני מפנה את תשומת לבכם להסכם שקובע כי עובד הוראה בעל תואר ראשון שאין לו תעודת הוראה לא יוכל להתקדם בדרגות באופק חדש אלא לאחר שיהיה זכאי לתעודת הוראה. מורי של״ח בהמשך להבהרות בנושא של הסכם של״ח, לאור הצטרפותם של מורי של״ח להסכם אופק חדש יש להדגיש את הנקודות האלה: . מורי של״ח זכאים, כמו יתר המורים, לתשלום 1 שעות נוספות בכל מחצית שנה. 18 של השעות הפרונטליות של 23 . במסגרת 2 שעות 18 משרה מלאה למורה של״ח נכללות פרונטליות למטרת יציאה לשטח וטיולים. לפיכך היקף השעות הפרונטליות בכיתה יעמוד שעות בלבד. 5 על

מעסיק חדש עמית שהחל לעבוד בבעלות חדשה והחליף מעסיק, חייב לדווח על כך לקרן ההשתלמות כדי שההפרשות שלו לקרן יימשכו כסדרן וזכויותיו בחיסכון לקרן ההשתלמות לא ייפגעו. על העמית להודיע לקרן בכתב על כך שהחליף מעסיק. יש לצרף למכתב תלוש שכר מהמעסיק החדש, ולבקש שמעתה יפריש עבורו המעסיק החדש לקרן ההשתלמות רטרואקטיבית מחודש ספטמבר של אותה שנה. קרן ההשתלמות תפנה אל המעסיק החדש בבקשה להפריש לעמית בדרך סדירה החל מחודש ספטמבר. מורים בתפקידי הדרכה בעת האחרונה נחתם הסכם הנוגע לשכרם של המורים בתפקידי הדרכה. לפי הסכם זה, יקבלו כל המורים עובדי מדינה המועסקים בימי הדרכה את שכרם לפי דרגתם ברפורמה אופק חדש או לפי שכרם ברפורמה עוז לתמורה. נוסף לשכרם הבסיסי הזה, אשר יהיה על פי הרפורמה אופק חדש או הרפורמה עוז לתמורה, הם יקבלו גמול הדרכה שיהיה מבוסס על שכרם ברפורמה לפי משרה מלאה, כך 100% שגמול ההדרכה יחושב לפי שכר של משרה בשיעורים המפורטים להלן: משכר למשרה 6% – יום הדרכה אחד בשבוע מלאה. משכר למשרה מלאה. 15% – ימי הדרכה 2 משכר למשרה מלאה. 17.5% – ימי הדרכה 3 משכר למשרה מלאה. 20% – ימי הדרכה 4 בדרך רטרואקטיבית 1.9.16 - הסכם זה יופעל מ והמורים המדריכים אמורים לקבל את ההפרשים הנובעים מכך במשכורת דצמבר או במשכורת ינואר. לתשומת לבכם, גמול ההדרכה הוא גמול פנסיוני למורים בפנסיה תקציבית רק אם בשנתיים שקדמו לפרישה קיבל המורה גמול זה.

קשר הודעות הארגון 16

חאלד דראושה

יו"ר המחלקה לקרנות השתלמות ויו"ר דירקטוריון החברה טל' המחלקה: 03-5162135 כתובת דוא"ל: m12@netvision.net.il

מינהלת אופק חדש

מוטי מרוז

Made with FlippingBook - Online catalogs