קשר עין גליון 267 - ירחון ארגון המורים מרץ 2017

‹‡”Œ €ƒŠ†• Spring 2017

ŒŒ ‹‡’ƒŽ ƒ‡…‚ ‚…Ž‚ 10%

‚ŒŒ‡ ˜ƒ— 24 …ƒ˜’ 03-5117227 ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒŽŒ„‚ „‰–Œ

2

‚Ž˜ƒ‰ 100% Šƒ’ ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

‚Ž˜ƒ‰ 100% ƒŽŠ ‹€ †‡–’ œŒ †‡–’ –ƒ~˜

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

”Œ –‡…Œ

‰–” –‡…Œ

‡ Šƒ€

379

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

379

90/200

‹‡•Š… 3 ‡…‡ †

209

5

209

1

399

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

399

‹‡•Š… 3 ‡”…ƒ ‚†‡ŒŠ † 120/200

219

6

219

2

529

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

529

160/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

299

7

299

3

549

180/200

‹‡•Š… 4 ‡€ƒ„ †

689

160/200

‹‡•Š… 5 †

309

8

379

4

make a wish upon a star

689

160/200

‹‡•Š… 5 †

379

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online