קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

למידה ואחריות חברתית. הם ממליצים אף כי ייעשה שילוב והדרכה של הורים בצוותי שיח מקומי ברמה עירונית ובית ספרית במטרה לשמור על מידת מעורבותם וטיבה, מתוך הבנה כי מעורבות הורים משפרת ומקדמת הישגי תלמידים .)2009 , (לבנדה עמדת המצדדים לעומתם, המצדדים בקידום ייחודיות בית ספרית טוענים כי עקרון הבחירה יאפשר רווחים לכל המעורבים (מימוש עצמי ושוויון הזדמנויות). המשפחה תחליט בדרך עצמאית על מסגרת החינוך שבה ילמד הילד, לפי צרכיו ויכולותיו, וכל בית ספר על צוותו יתמקד בפיתוח ייחודיות ספציפית יוּחסו בעיקר לבתי ְ והתמחות בה. מיומנויות ומצוינות לא י ספר פרטיים, גם בתי ספר ציבוריים ייחודיים יהיו מבוקשים וזמינים לכול. מורים יידרשו להתפתח כמומחים בתחום, והוראה תקודם כפרופסיה. ממצאי הסקר שערכו הראו כי הורים נטו לתמוך בכך, והנימוק המרכזי - כי הדבר ישמש “מנוף לצמיחת הילד ...“. לטענתם, ילדים אינם מממשים את יכולותיהם משום שהם מפתחים הרגלי למידה שאינם מותאמים ביחס ישיר לפוטנציאל שלהם במסגרת החינוכית הקיימת, ובכללם בעלי מוגבלויות. ייחודיות בית ספרית תציב לפניהם אתגרים ורף גבוה המותאם לרמתם וליכולתם הקוגניטיבית והרגשית. כך המערכת על מרכיביה תתייעל ותשאף למצוינות. להרחיב את הגישה לכל רחבי הארץ ולבטל המלצותיהם: את שיטת הרישום היישובית/ אזורית; לשלב מומחים בבתי הספר, שישמשו פרסונה מפקחת על פיתוח ויישום תוכניות הלימודים הייחודיות בהלימה לצורכי התלמידים; לערוך מיפויים/אבחונים בגיל הצעיר, לפני הכניסה לבתי הספר, לזיהוי כישורים ותחומי עניין במטרה לסייע לבחירה לפי ייחודיות וצרכים; להרחיב את האוטונומיה בנוגע למאפייני הקבלה לבית הספר.

כי ייחודיות - ייתכן שהיא תשפר הזדמנויות למימוש עצמי, אך לא מובטח שהיא תשפר הישגים לימודיים או מעמד חברתי. תתפתח בחירה 'מדומה' שתוביל למצב בו הרכב האוכלוסייה בבתי הספר יהיה אחיד מבחינת כישורים ויכולות (מבחינה קוגניטיבית, אתנית או חברתית וכד'). עודף הביקוש לבתי הספר בעלי מוניטין עלול להוביל לסינון מועמדים, בין היתר על רקע של יכולת כלכלית וסיכויי הצלחה. ממצאים קודמים הראו כי אוכלוסיות חזקות בוחרות ומעורבות מתוך מרחב תודעתי וכלכלי גדול יותר. מממצאי הסקר שערכו הסטודנטים בקרב מורים עולה מהנשאלים סבורים כי עקרונות הבחירה ושוויון 81% כי ההזדמנויות דווקא ישמרו פערים חברתיים. הנימוק הבולט היה כי תיווצר בפועל הנצחה סקטוריאלית משום ערך התחרות שיניע את בתי הספר לשרוד. בתי ספר ישאפו ליצירת קהילה חזקה מאוחדת בעלת ערכים ואינטרסים דומים, גם מבחינת איכות הצוות החינוכי והכשרתו. אף התעורר חשש משמעותי בנוגע לאפשרויות השילוב לילדי החינוך המיוחד. לדוגמה, ירושלים היא עיר הטרוגנית, ובכל זאת בתי ספר בה נותנים מענה לקהילות סקטוריאליות מקומיות, ואין בפועל קליטת תלמידים מאזורים מעורבים כלכלית או תרבותית, וגם היצע ההסעות : תקציר מנהלים דוח 2003 חלקי ביותר (דוח ועדת לביא .)2015 , ראמ"ה מה ממליצים המתנגדים המתנגדים לתוכנית של פתיחת אזורי רישום וייחודיות בית ספרית ממליצים, לאור נתוני החשב הכללי במשרד האוצר מיליארד 50 - שלפיהם למדינה יש עודפי גבייה של יותר מ , שכספים אלה ינותבו לשיפור 2017 – 2007 בין השנים ₪ החינוך. לדעתם, יש להשאיר את החינוך בידי המדינה כגורם מעצב מדיניות פדגוגית וחברתית לאומית כוללת. להמשיך ולפעול להגדרה ויישום מוסכם של לימודי ליבה לבתי הספר בישראל על בסיס ערכי מגילת העצמאות. להמשיך על ידי 21 - ולפעול לשיפור ההוראה והתאמתה למאה ה הקניית שעות הכשרה רבות וקבועות למורים ותגמולם (דוח ). אף להמשיך ולפעול 2008 , מקינזי, מאת ברבד ומושרד תלמידים לכל היותר. ולבסוף, 20 - להקטנת כיתות הלימוד ל לפעול לשינוי מהות מטרות החינוך – ממיקוד במדדי ציון במבחנים לחינוך דיאלוגי שמטרתו פיתוח אישיות, כשרי מנימוקי המצדדים: ממצאי הסקר שערכו הראו כי הורים נטו לתמוך בכך, והנימוק המרכזי - הדבר ישמש “מנוף לצמיחת הילד ...“ ילדים אינם מממשים את יכולותיהם משום שהם מפתחים הרגלי למידה שאינם מותאמים ביחס ישיר לפוטנציאל שלהם במסגרת החינוכית הקיימת

* בשיתוף פרחי המנהיגות: מתנגדים - אופיר גרימן, נטלי אדרי אביעוז, אסף דיין, גיה מונין, יורם מלניק, אורלי מן, כרמלה עבדאללה, אמנון קדמן, שני עמל, שלי כורש, רוית הירש, חנית עמוס, עדי אבנעים, אברהים בשארה, בתאל אזנקוט, מורן יוסף, נגה ג׳רבי, נועה עגיב. תומכים - יניר לוי, שרונה פיטוסי, אורנה וישי, שרון לוי, מילה זגורי, ליאור הירש ישראל, דורון דויטש, אביה מירמן אורים.

** לצפייה ברשימת המקורות יש לפנות אל הכותבת במייל.

24

Made with FlippingBook Learn more on our blog