קשר עין גליון 285 - ירחון ארגון המורים - ינואר 2019

מומחה לחדשנות ויצירתיות בחינוך; מנהל אגף החינוך, עיריית הרצלייה

ד"ר יעקב נחום

אינטרדיסציפלינריות של בתהליכי הוראה Each עקרונות בין למידה אינדיווידואלית לסביבה מעודדת שיתופיות במרחב העירוני

השינויים הגלובליים המתרחשים בתחומי המדע, הכלכלה, המידע והטכנולוגיה, לסוגיהם השונים, ממחישים ביתר שאת את הפערים הנפערים - בתחומי החינוך, תרבות הפנאי, תחומי למידה אקדמיים ותחומי תעסוקה - בין מדינות, ערים ומוסדות חינוך שונים בארץ ובעולם. במהלך השנים האחרונות נעלמו תחומי למידה וענפי תעסוקה מוכרים. ,21- עובדים שלא הוכשרו, מבעוד מועד, למיומנויות המאה ה אט אט נפלטו מהתעשיות המתקדמות, ובמקומם נכנסו עדר הכשרה ֶ מערכות רובוטיות ממוחשבות ואוטומטיות. ה היו ויהיו בין 21- ומוכנות של תלמידים למיומנויות המאה ה הגורמים העיקריים ליצירת אי השוויון בין אוכלוסיות שונות בקרב המדינות המפותחות. חוסר מוכנות והתאמה של מערכות החינוך ושל המוסדות , ושינוי 21- להשכלה גבוהה לשינויים המתחוללים במאה ה מדיניות התעסוקה, יוצרים פערים גדלים והולכים בהכנסות לנפש ומקצינים את הקיטוב החברתי בתוך המדינות וביניהן. אחת מהמטרות המרכזיות של מערכות החינוך בעולם, ללא קשר להשתייכותן החברתית, התרבותית והאתנית, מתכנסת, בסופו של תהליך, למידת בשלותם ומוכנותם של בוגרי מערכות החינוך לתחומי למידה ותעסוקה עתידיים, חלק מהם אף טרם ידועים. מערכות החינוך בעולם ובישראל מנסות להטמיע תוכניות פדגוגיות מגוונות, מתוך שאיפה להתאימן למיומנויות : "הוראה ולמידה פעילה", "למידה 21- הנדרשות למאה ה שיתופית", "למידה דיאלוגית", "למידת חקר", "למידה יחידנית", "אינטליגנציות מרובות", אלו חלק מניסיונות לגוון ולהעשיר סגנונות הוראה, שיטות הוראה וכישורי חשיבה ולמידה, לעורר סקרנות, חשיבה ביקורתית ויצירתית, למידה עצמאית, הבניית ידע ומציאת פתרונות לבעיות מורכבות

). לדאבוננו, השינויים מוטמעים Rikers & Loyens, 2011( בחלקם, וגם אז - רק בחלק ממוסדות החינוך, והתוצאה היא שמוסדות חינוך רבים נותרים בגישות שאינן תואמות

.21- מיומנויות נדרשות למאה ה מטרות ההישג בקרב לומדים

מטרות ה'הישג', מבחינת הלומד, הן החיבורים בין אמונותיו לתחושותיו הרגשיות, כשהן מיוחסות לאופיין ולתוכנן של המטלות הלימודיות המוטלות עליו. אופיין של המשימות המוטלות על תלמידים ואיכות תהליך הלמידה משפיעים על מידת מכוונותו של הלומד למטרות ה'הישג' ולמידת המאמצים הקוגניטיביים שהוא מכוון אליהם. למטלות היבטים שונים: בהירות המטרה, מורכבות המשימה, מידת ההשפעה החברתית הבאה בעקבות המשימה, ובשלב האחרון – עיצוב, תכנון ופיתוח של המוצר הסופי. ה'הישג' הוא תולדה של מוטיבציה, הנזכרת בתאוריית ה- , מוטיבציה ממוקדת מטרה ומכוונת Orientation Goal הישג. לאופייה של המוטיבציה שני סוגי התנהגות, לפי - בחירה ותכתיב SDT (Self-determination theory( ). בהתנהגות של בחירה האדם מוּנע Ryan & Deci, 1991( על ידי מוטיבציה פנימית, ומתייחס לביצוע המשימה מתוך סיפוק מהאתגר שעומד מאחורי המטלה, ולהבדיל, במצב של תכתיב, האדם מוּנע על ידי גורמים חיצוניים והמוטיבציה שלו לביצוע המטלה היא לשם ביצועה בלבד ולא בגלל העניין או האתגר שעומד מאחוריה. מטרות ההישג שמציבים הלומדים מושפעות מתוכני הלימוד שאליהם הם נחשפים, ומשתנות בהתאם לעניין ולסקרנות. הצגת היכולות של הלומדים, המשתקפות בתהליך הלמידה, משמשת מעין אות המראה על שינוי לצורך בחירת יישום תהליך הלמידה בהקשר האקדמי, בקרב הלומדים, והדבר בא

34

Made with FlippingBook Learn more on our blog