קשר עין גליון 293 - ירחון ארגון המורים - אוקטובר 2019

אחידה, יחסית, המאפיינת חברי קבוצה מסוימת. התנהגות אחידה זו גורמת לציפייה לקונפורמיות מצד הפרט השייך לקבוצה או הנכנס אליה. המשמעות הדינמית של המושג נורמה מתבטאת בלחץ המופעל על הפרט להיות קונפורמי ולהתנהג בהתאם לנורמה. : ההבחנה בין עמדה לבין ערך אינה חדה ויש ערכים ועמדות המציעים לראות בשני אלה מושגים נרדפים. המושג עמדה מוגדר בספרות בשתי דרכים: בהגדרה רחבה, הכוללת מרכיב הכרתי, מרכיב רגשי ומרכיב התנהגותי, ובהגדרה מצומצמת הכוללת את המרכיב הרגשי בלבד, כלומר, את רגשות הקבלה או הדחייה כלפי אובייקט העמדה. כמו בהגדרה הרחבה של עמדה, גם המושג ערך מדגיש הן את המרכיב הרגשי הן את המרכיב ההכרתי הן את המרכיב ההנעתי. העיון והמחקר רק מבהירים גישות והדגשים שונים, אין להם היכולת להכריע. חילוקי הדעות באים לידי ביטוי בסוגיות אחדות. האם יש לנו זכות לחנך לערכים? עד אמצע שנות החמישים של המאה העשרים שלטה בחינוך הערכי הגישה של הקניית ערכים במסגרת של תהליכי חיברות והעברתם מדור לדור. המושג הוראה היה חלק מן המושג חינוך, והחינוך היה קשור במידה רבה לחינוך לערכים. מגמה זו בלטה במיוחד בארץ.

. ערכים הם עקרונות המנחים את התנהגותנו, ולא רק 3 קריטריונים להערכת תופעות. כלומר, הם כוללים מרכיב הנעתי. אנו מרגישים חובה לנהוג כך או אחרת בהתאם לערכים שאנו מאמצים לעצמנו. כדי לחדד את הבנת המושג ערך, רצוי להשוותו עם מושגים קרובים, כגון חוק, נורמה, עמדה. המשותף לכל המושגים האלה הוא שהם משפיעים על התנהגות האדם. חוקים נבדלים מערכים בכך שהם כלליים ערכים וחוקים: ומחייבים את כל החברה, בעוד הערכים הם פני בחירתנו האישית, כלומר, אנשים שונים באותה חברה המצייתים לאותם חוקים יכולים להיות בעלי ערכים שונים. אנו מצייתים לחוק מתוך הפנמת הערך של שמירת החוק ולא מתוך הפנמת תוכן החוק דווקא, אם כי רצוי, כמובן, שנזדהה גם עם תוכנו. לעיתים תוכן החוק סותר את עולם הערכים שלנו, ואז אנו נמצאים במצב של קונפליקט ערכי בין הערך של שמירת החוק לבין ערכים אחרים שלנו. נורמות חברתיות ערכים, נורמות חברתיות ומוסכמות: הן התנהגויות מקובלות בחברה מסוימת. בדומה לערכים, ובניגוד לחוקים, הן אינן כתובות, וקשה לקבוע את מקורן ואת התהליך המשנה או מבטל אותן; מנגד, בדומה לחוקים ובניגוד לערכים, למושג נורמה יש משמעות תיאורית ודינמית. המשמעות התיאורית מתבטאת בדרך התנהגות

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker