קשר עין גליון 293 - ירחון ארגון המורים - אוקטובר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

המיצ״ב בחטיבת הביניים - לאן? 25 דני דינר

ע"שנוריתולנסי ז"ל

ערכים בקרב בני נוער והחינוך להם

28

ד״ר רמי רחמים

2 0 1 9

ת ש ״ ף |

ת ש ר י - ח ש ו ו ן , א ו ק ט ו ב ר - נ ו ב מ ב ר | 2 9 3 ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker