קשר עין גליון 293 - ירחון ארגון המורים - אוקטובר 2019

פסיכולוג ומרצה לפסיכולוגיה במכללה האקדמית לחינוך — אחוה | ד״ר רמי רחמים

ערכים בקרב בני נוער והחינוך להם

על המושג ערך ועל הזכות לחנך לערכים

למושג ערך ניתנו הגדרות רבות. השוני בין ההגדרות נובע, במידה רבה, מן ההבדלים בין המסגרות המקצועיות של המגדירים. הפילוסופים נוטים לזהות את המושג ערך עם המושגים ראוי וטוב, ועוסקים בהגדרות השונות של המושג ראוי. הם מעלים, למשל, את השאלה אם הערכים הם אובייקטיביים ורציונליים או סובייקטיביים ומבטאים בעיקר רגשות. בפסיכולוגיה נוטים לזהות את המושג ערך עם המושג ״צורך עילאי״, שכן, אם ערך מסוים אינו הופך לצורך של הפרט, אין לו משמעות רבה בחייו. זו הסיבה שחלק מן הפסיכולוגים אינם נזקקים למושג ערך כדי להסביר את האישיות של האדם או את התנהגותו. הסוציולוגים רואים במושג ערך מושג הקרוב למושג: נורמות שהיחיד מפנים אותן. הם מצפים לכך שליחידים השייכים לאותה חברה יהיו ערכים דומים. המחנכים שמים את הדגש בהיבט ההנעתי של המושג ערך, ועוסקים, בעיקר, בהבנה של התגבשות עולם הערכים של הפרט. החינוך לערכים מכוון לחזק בתלמיד את הנטייה לעסוק בשאלה, מה ראוי להיעשות בנושא זה או במצב זה? לפתח בו את היכולת למצוא תשובה על שאלתו ואת הרצון להתנהג בהתאם.

המושג ערך הערכים הם עקרונות הפעולה או הנורמות של התנהגותנו. הם מיני תוכן המביאים אותנו להעדיף מעשה אחד על פני אחר או מהלך פעולה אחד על פני אחר. פרופ› ישעיהו ליבוביץ מסביר: ״ערך הוא דבר שלא ניתנת לו הנמקה מן המציאות האובייקטיבית... ערך הוא דבר שהאדם, מבחינה אובייקטיבית, איננו צריך לו, אבל הוא מכריע עליו, ולא זו בלבד אלא שלמען הדבר הזה, אשר הוא איננו צריך לו, הוא מוכן לשלם מחיר״. ניתן אפוא לציין שלושה אפיונים של המושג ערך: . ערכים הם מטרות או אידיאלים ראויים מצד עצמם, כגון 1 חופש, צדק, מימוש עצמי, ולכן מן הראוי לשאוף לממש אותם. . ערכים הם אמות מידה שלפיהן אנו מעריכים ושופטים 2 תופעות ומעשים. אם ערך החופש, למשל, חשוב, הרי שכל מסגרת או תוכנית או פעולה המעודדות חופש יועדפו על פני תוכניות או מסגרות המגבילות את החופש וכיו״ב. החיברות, בתהליך של חינוך ערכי, מבטיחה את הסתגלות הפרט לסביבה; כבר בשלב החיברות יש לזרוע את ניצני האוטונומיה, שהיא המטרה השנייה בזמן אך הראשונה בחשיבות והמייחדת את האדם כאדם

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker