קשר עין גליון 294 - ירחון ארגון המורים - דצמבר 2019

w w w . i g m . o r g . i l

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

ב ש י ת ו ף ה ע מ ו ת ה ה פ ד ג ו ג י ת ל ק י ד ו ם ה ח י נ ו ך ה ע ל י ס ו ד י ו ה ע ל ת י כ ו נ י ב י ש ר א ל

חינוך בימי המקרא ובימי חז״ל 30 ד״ר משה גרנות

ע"שנוריתולנסי ז"ל

רשמים מביקור במרכז החלל של נאס״א 18 קרין סוקולוב

2 0 1 9

ת ש ״ ף |

כ ס ל ו - ט ב ת , ד צ מ ב ר | 2 9 4

ג י ל י ו ן

Made with FlippingBook Publishing Software