ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

עוז לתמורה

>>>

הנוכחות של המורים טיפול בחישוב בביה"ס בהתאם להיקף משרתם. התערבות במקרה של הארכת יום העבודה מעבר למוסכם. סיוע למורה המבקש לקיים שעה תומכת הוראה לפני תחילת יום הלימודים בשעת אפס וכד'.

ליווי המורים הנכנסים לעבוד לפי תנאי , עריכה של הדמיית שכר ובדיקה הרפורמה של תלושי השכר החדשים, ובמקרה הצורך פנייה למעסיק. בדיקת בסיס המשרה ברפורמה ומערכת השעות תוך הקפדה על שיבוץ שעות הרפורמה במערכת בהתאם לכללי ההסכם. לדוגמה, פסילת מערכת , איסור 6 שעות פרטניות במקום 7 עם המרת שעות תומכות הוראה של המורה לשעות פרטניות או פרונטליות וכד'.

הרפורמה "עוז יישום והפעלה של אשר החל משנה"ל תשע"ז לתמורה" מיושמת בכל בתי הספר העי"ס במדינה, , למורים הסברה ובכלל זה: קיום אספות ולפעילים באשר לעקרונות הרפורמה, משמעות השינוי בחטיבות העליונות מבחינה פדגוגית בניצול המשאב האדיר של שעות פרטניות ושיפור השיח הישיר בין מורה-תלמיד וכפועל יוצא שיפור הישגי התלמידים, שיפור האקלים הבית ספרי, קיום ישיבות שבועיות שתורמות לעבודת הצוות המקצועי.

13

Made with FlippingBook Annual report