ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

עוז לתמורה

עובדי הוראה זכאים לתוספת ₪ 1,510 שקלית של תוספת שקלית חדשה

>>>

>>>

מבנה השכר ושבוע העבודה

מבנה שבוע העבודה חט"ע הוא שעות: 40 שעות פרונטליות 2 4

>>>

גמולי הכנה לבגרות

שעות פרטניות 6 שעות שהייה 10

עובדי הוראה המכינים לבחינות בגרות זכאים לתשלום נוסף בגין הכנה לבגרות על פי מספר יחידות הבגרות.

מורה אם זכאית לתוספת שכר של . )79% (כפוף להעסקה של 7% זכאים 50 עובדי הוראה מגיל ש"ש פרונטאליות 2 להפחתה של בשבוע. זכאים 55 עובדי הוראה מגיל ש"ש 2 להפחתה נוספת של עוד

אחוזים + תשלום בשעות

מספר יחידות

2% + ש"ש 1 2% + ש"ש 1.5 2% + ש"ש 2 2% + ש"ש 3 2% + ש"ש 3.5

1 2 3 4 5

פרונטאליות. ש"ש. 4 סה"כ

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

14

Made with FlippingBook Annual report