ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

גמולי תפקיד בחט"ע

קידום בדרגה עוז לתמורה

שעות פרונטליות 3 + 10% – מחנך כיתה 5% - גמול תואר שני 10% - גמול תואר שלישי 3% - 7% – גמול פיצול

עובד הוראה זכאי לצבור נקודות קרדיט בגין מילוי תפקיד לצורך קידום בדרגת עוז לתמורה. נקודות מזכה בדרגת 10 צבירת שמעניקה תוספת שכר בשיעור . עובד הוראה יהיה זכאי 1.67% של דרגות קידום במהלך תקופת 4– ל העסקתו. להלן התפקידים לצבירת נקודות:

6% – רכז בטחון 6% – רכז טיולים 4% - 9% – רכז מקצוע

6% – רכז פדגוגי 6% – רכז תקשוב 6% – רכז בגרות 6% – רכז משמעת 6% – רכז התאמות 6% - רכז הערכה ולמידה 6% – רכז חינוך חברתי 6% - רכז מעורבות חברתית 6% - רכז שכבה

מספר נקודות

תפקיד

2

מחנך

2.5 2.5 2.5

רכז טיולים

בנוסף זכאים רכזי שכבה ורכזי חינוך חברתי לשעות תפקיד כמפורט להלן: שעות פרונטליות עבור 0.5 – רכז שכבה שעות פרטניות עבור כל 0.5 + כל כיתה כיתה. שעות פרונטליות 0.4 – רכז חינוך חברתי כפול מספר הכיתות.

רכז הערכה ומדידה רכז התאמות למידה

3 3 4

רכז מקצוע

רכז חינוך חברתי

רכז שכבה

15

Made with FlippingBook Annual report