ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

מינהלת "אופק חדש"

>>>

מבנה השכר ושבוע העבודה

תוספת שקלית חדשה

עודכנה 1/9/23 החל מיום התוספת השקלית כמפורט להלן:

מבנה שבוע העבודה בחטיבת שעות שמתוכן 36 ביניים הוא של שעות 4 שעות פרונטליות 23 שעות שהייה. 9- פרטניות ו מורה אם זכאית להפחתה של שעה כך שהיקף השעות 1 שעות 22- הפרונטליות יורד ל .8- והיקף שעת השהייה יורד ל זכאים אף הם 50 מורים מגיל שעות (הפחתה 2 להפחתה של בשעות הפרונטליות) ומורים זכאים להפחתה 55 ותיקים בגיל שעות. 2 נוספת של עוד 2008 *למורים שהחלו לעבוד לפני

ש״ח 1173 1 דרגה ש״ח 1104 1.5 דרגה ש״ח 1036 2 דרגה ש״ח 952 2.5 דרגה ש״ח 870 3 דרגות ש״ח 825 3.5 דרגה ש״ח 781 4 דרגה

ש״ח 687 4.5 דרגה ש״ח 593 5-9 דרגות הסכומים הנ״ל הינם לעובדי הוראה במשרה מלאה.

www.igm.org.il פעילויות נוספות ופרטים נוספים באתר ארגון המורים

>>>

16

Made with FlippingBook Annual report