ארגון המורים - שותפים איתך לדרך

גמולי תפקיד בחטיבת ביניים

"דרגות אופק"

מחנך כיתה – משכר משולב למשרה מלאה. 10% רכז מקצוע – משכר משולב למשרה מלאה. 8% רכז ביטחון - משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז תקשוב – משכר משולב למשרה מלאה. 8% רכז שכבה – משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז חינוך חברתי – משכר משולב למשרה מלאה. 10% רכז השתלבות - משכר משולב למשרה מלאה. 6% מעריך תפקודי למידה (מת״ל) - משכר משולב למשרה מלאה. 6% רכז טיולים - משכר משולב למשרה מלאה. 6% בנוסף זכאים רכזי השכבה ורכז החינוך החברתי לשעות תפקיד כמפורט להלן: ש"ש פרונטליות 0.5 – רכז שכבה ש"ש פרטנית לכל 0.5 + לכל כיתה כיתה. ש"ש 0.4 - רכז חינוך חברתי מס' הכיתות בחטיבה. X פרונטלית

דרגות 9 במסגרת הרפורמה נקבעו שנות ותק 36- ) מצד אחד ו 9 עד 1( מצד שני (טבלאות השכר יפורסמו באתר האינטרנט של הארגון כמו גם טבלאות שבוע העבודה).

פיתוח מקצועי

נוהל קידום בדרגות 2־ ל 1 מדרגה 3־ ל 2 מדרגה 4־ ל 3 מדרגה 5־ ל 4 מדרגה 6־ ל 5 מדרגה 7־ ל 6 מדרגה 8־ ל 7 מדרגה 9־ ל 8 מדרגה

פז״מ

שעות 120 שעות 120 שעות 180 שעות 180 שעות 180 שעות 210 שעות 210 שעות 210

חודשים 30 חודשים 30 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 48 חודשים 48 חודשים 48

שעות נוספות

עובדי ההוראה בבית הספר שעות 40 זכאים לתשלום של נוספות בשנת לימודים לפעילויות

אספות הכוללות בין היתר הורים, אספות בית ספריות, מסיבות וכו' .

*נדרשת הערכת מנהל/ת במעבר מדרגה לדרגה

17

Made with FlippingBook Annual report