בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

מזכירות המועצה

2023 דגשים לסיום שנת 2024 ולקראת שנת

התאפיינה בישראל בחוסר ודאות בתחומי החיים השונים ובנוסף: עליה גבוהה 2023 שנת של הריבית במשק ובאוקטובר פרצה מלחמת חרבות ברזל.

מועצה אזורית בקעת הירדן

בעקבות המלחמה והגיוס הנרחב למילואים, נדחו הבחירות לרשויות המקומיות מיום .2024 בפברואר 27 ל- 30.10.23 ובוודאי 2024 כל אלו משפיעים על תחומי חיינו, ומצב חוסר הודאות מתמשך גם לשנת שישפיע על החלטות המועצה. :2023 להלן מספר נתונים לסיכום שנת צמיחה דמוגרפית ישראל היא מדינה בעלת קצב גידול אוכלוסין המהיר ביותר מבין המדינות המפותחות נפש בשנה. 2.3% ועומד על עומד 2023 לשנת 2022 בבקעת הירדן נתוני צמיחה דמוגרפית בשנה האחרונה משנת .2023 נפש נכון לדצמבר 7432 ל- 2022 נפש בשנת 7072 נפש. צמחנו מ- 5.09% על נפש בממוצע לשנה. רצ”ב גרף 5.13% שנים אחורה המועצה צומחת ב- 10 ובמבט של צמיחה דמוגרפית.

שבט תשפ”ד 2024 ינואר

80 גליון מס’

מו"ל: לי מויאל, מנהלת מחלקת דוברות וקשרי ציבור וחוץ, מועצה אזורית בקעת הירדן

חברי המערכת: לי מויאל ואורית ארציאלי

עיצוב גרפי: הסטודיו של עדי 052-3115433

צמיחה דמוגרפית בקעת הירדן 2005-2023 2005-

8,000

7,432

7,072

7,000

6,763

הדפסה: דפוס גלגל

6,240

6,007

6,000

5,713

5,447

5,203

לכתבות ופרסומים ניתן לפנות למייל: dovrut@jordanvalley.org.il 02-9946617 או לטלפון:

5,042

5,000

4,770

4,509

4,343

4,261

4,171

4,003

3,898

3,841

4,000

3,795

3,689

3,000

צילום תמונת השער: רות בן יוסף

2,000

1,000

1208 מוקד המועצה 02-9943320 או בטלפון

-

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

הגידול באוכלוסייה בבקעת הירדן מיצג את המטרה שהצבנו, לצמוח ולגדול כדי להכפיל את אוכלוסיית בקעת הירדן.

צמיחה כלכלית הסתימה 2022 בשנים האחרונות תקציב המועצה יציב ונמצא במגמת עליה מתונה, שנת 120 הוא בביצוע כ- 2023 . הצפי לסיום שנת ₪ מיליון 106,771 בביצוע כספי מבוקר בסך . רצ”ב גרף צמיחה כלכלי. ₪ מיליון

בשנים האחרונות המועצה נמצאת בתנופת פיתוח מואצת של פיתוח תשתיות מגרשי

בשביל הבקעה

2

Made with FlippingBook Ebook Creator