בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

אורית גפני, מנהלת ארכיון המועצה

אבק דורות

מגולגלים בתוך נייר עיתון

למסירת מידע על הפעילות השוטפת של המועצה וקיימת אפשרות לחברי הישובים לבקר את הפעילות או להציע הצעות שונות. מאידך-גיסא, כרוכה הוצאת עלון בהוצאה ניכרת אשר בימים אלה צריך להביאה בחשבון. כאמור, החלטנו כי הוצאת עלון תשפר את הקשר , 1 (יתד, מס’ בין הישובים ובין המועצה. ) 3 , עמ’ 1980 סיון תשם יוני במתכונתו זו, פחות או יותר, המשיך העיתון לצאת במשך כעשר שנים על ידי העורכים אילת אושר, מיכה פיטרו וארי צרפתי. נערך על ידי נורית שלומי “מבזק יתד” לאחר כמה שנים שבהן הופיע “יתד” בשמו ובמתכונתו המקוריים. עיתון זה שונה מעט בממדיו וגם בשמו ואף התכנים נערכו בצורה אחרת. בתיק השמור בארכיון המועצה, הנושא את השם “יתד – עלון ישובי הבקעה”, מצויים מסמכים הקשורים בעלון ובעריכתו, כמו מסמך המסדיר את מכסת הק”מ של עורך העלון במסגרת ,)2/1/98 תפקידו (כ”ה טבת תשמ”ט וסיכום ישיבה בנושא עלון ישובי הבקעה, “כל יום א’ בשעה שבסופה נקבע כי , תתקיים ישיבת מערכת, מרכזים 8:00 מידע, מנפים חומר, כותבים ומשכתבים את החומר לכתבה/ ידיעה – לפי העניין” .)12/05/1991 (כ”ח אייר תשנ”א באותו תיק שמורים גם מכתבים למערכת, הצעות מחיר, תגובות לכתבות למועמדים 1988 שפורסמו, ושאלון משנת לעריכתו. )?(1988-1989 העיתון יצא לאור לאורך שנת תשמ”ט

אף כי רבים מתושבי המועצות האזוריות השונות אינם מייחסים משמעות גדולה לעיתוניהם המקומיים (האזוריים או הישוביים), הרי שבמבט לאחור חשיבותם ההיסטורית והחברתית של עיתונים אלו דווקא עולה, והם בעלי משמעות רבה לתחומי מחקר מגוונים. עיתונות מקומית-רשמית זו מסקרת ומתעדת אירועים שהתרחשו במועצה בצורה מפורטת – תוך אזכור שם האירוע, הנסיבות, התאריך, המיקום והנפשות הפועלות – לצד מידע נוסף ולעיתים גם תצלומים, נאים וחשובים כשלעצמם. העיתון מתעד ומנציח בזמן אמת החלטות מנהליות, מפיץ רשימות מידע, סקירות מהנעשה בשטח וכולל גם פרסומות בנות-התקופה, ולכל אלו נודע ברבות הימים ערך היסטורי, משפטי ולעיתים אפילו כלכלי. יש ובזמן אמת רמת ההתעניינות של הקוראים בדברים אינה בהכרח גבוהה, אולם, עם חלוף הימים, כאשר הם נזקקים למידע על אודות פרט זה או אחר – העיתונים הם אלו העשויים לספק את התשובות כולן. בעוד שתכניו ואופיו של העיתון האזורי – ממדיו, עיצובו, שמו ותדירות הופעתו - משתנים בהתאם לרוח הזמן ולדמותם של ראשי המועצה והעורכים והמעצבים הגרפיים, מטרת הפקתו הינה על פי רוב זהה: הבאת מידע לציבור על פעילויות הרשות, חיזוק הקשרים ביניהם, ויצירת מנגנון בקרה ציבורית נוסף על פעילויות המועצה והכרעותיה. של עיתון “בשביל 80 לכבוד גיליון מספר הבקעה” מובאים בקצרה גלגוליו של העיתון המועצתי האזורי. הותיקים שבכם בודאי יזכרו במדורים ובפינות שליוו את העיתון בתקופות שונות כמו מיומניו של נהג מונית, קורטוב של תרבות, ממעבדתה של זיוה או מלקטת המתכונים, זרקור על המקור ואחרים – עליהם לא התעכבתי והנכם מוזמנים לבא לארכיון ולעיין בהם.

1968 העיתון יצא לאור החל מסיון תשכ”ח מאי )?(2009 ועד מאי

ראשית ההתיישבות היהודית בבקעת הירדן- והתפתחותה בכל התחומים- מתועדת בעיקר בגיליונות עיתון “בבקעה” - עלון המועצה האזורית והמפעלים האזוריים בבקעת בית - שיצא שאן ויישובי בקעת הירדן לאור בידי המועצה האזורית בקעת בית שאן (שיישובי הבקעה הצעירים היו כפופים לה). במשך כעשר שנים סוקרו – על פני שנים עד שלושה עמודים, ותחת הכותרת בקעת הירדן – רבים מן האירועים, ההתפתחויות וההתרחשויות בחבל הארץ הצעיר והמתחדש. סקירות ודיווחים אלו חשובים מאד, מבחינה היסטורית, משלימים את הידע הנלמד ממסמכי ארכיון ומתצלומי התקופה, ושופכים אור על תולדותיה וקורותיה של בקעת הירדן בשנותיה הראשונות. עורכו של העיתון היה אריאל רנן, איש חמדיה, שאף תיעד במצלמתו תמונות רבות של היאחזויות הנח”ל והפיכתן לישובים מאוזרחים. 1980 העיתון יצא לאור החל מסיון תש”ם פברואר , ועוד גיליון בודד 1988 ועד תשרי תשמ”ט ספטמבר 1989 אדר א’ תשמ”ט פברואר מספר חודשים לאחר הקמת המועצה האזורית בקעת הירדן, החל מופיע העיתון הראשון שהיה כבר “תוצרת הבקעה”: יתד – עלון ישובי בקעת הירדן. בפתח הגיליון הראשון של יתד, כתבה התלבטויות רבות העורכת שרה נויר: קדמו להחלטה על הוצאת עלון לישובי הבקעה, מחד-גיסא נותן העלון אפשרות

20 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator