בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

2022 תמצית הדוחות הכספיים לשנת דוח לתושב

מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן( )באלפי ש"ח( 2022 תמצית הדוחות הכספיים לשנת

6,720 1,614 6,556

מספר תושבים שנה קודמת מספר תושבים * מספר משקי בית

( שטח שיפוט )דונם דירוג סוציואקונומי

860,000

6

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021

2022 4,238

נכסים

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע

2022 תקציב

הכנסות

15,977 40,325

30.52% רכוש שוטף 31.99% השקעות

31,448 29.16% 32,968 39.16%

31,132 41,809

32,920 38,421

הכנסות עצמיות

42,654

השתת' משרד החינוך השתת' משרד הרווחה

2,986 2.69% 2.90% השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 1,542

2,870

3,693

1,542

השתת' משרדי ממשלה אחרים הכנסות עצמיות מארנונה

6.24%

6,430 5.30%

5,654

5,792

28.35%

29,215 23.70% 103,047 100.00%

25,306 106,771

19,872 100,698

מענקים ומלוות

1,975

22,215 70,649

100.00% גרעונות זמניים נטו בתב"ר

סה"כ

59,819

סה"כ

%

2021 ביצוע

%

2022 ביצוע

2022 תקציב

הוצאות

2021

2022

התחייבויות

8.54%

8,802 8.58% 47,559 42.81% 9,171 9.02% 28,701 32.54% 1,270 1.32% 2,701 2.77% 225 0.25% 4,606 2.71% 103,035 100.00%

8,910

9,789

משכורות ושכר כללי

17,177

22,745

46.16% התחייבויות שוטפות

44,457

35,182 10,245 34,062

פעולות אחרות

8.90%

9,365

שכר חינוך

40,325

42,654

27.86% קרן לעבודות פיתוח ואחרות

33,793

פעולות חינוך

1,542

1,542 3,708

1.23% קרנות מתוקצבות

1,366 2,881

1,400 4,058

שכר רווחה

775

2.62% עודף מצטבר בתקציב הרגיל

פעולות רווחה

0.22% 4.47%

256

250

מימון

59,819

70,649

סה"כ

2,810

5,712

פרעון מלוות

100.00%

103,838

100,698

סה"כ

2021

2022

15,592

13,878

עומס מלוות לסוף שנה

12

2,933

עודף בשנת הדוח

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2021

2022

2021 4,787

2022 2,453

יתרת חוב לתחילת השנה

18,951 (1,453)

20,527 (1,304)

חיוב השנה

15.13% 16.67% 15,716

13.00% 21.30% 15,452

% עומס המלוות מההכנסה סך ההתחייבויות מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

הנחות ופטורים שניתנו

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (134)

22,285 19,832

21,542 17,903

סך לגביה

120

117

מספר משרות ממוצע

גביה בשנת הדוח

2,453 1,628 4,081

3,639 2,021

יתרת חוב לסוף השנה

חובות מסופקים וחובות למחיקה

כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים סה" 5,660

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

68% 94% 89%

30% 90% 83%

(*) אחוז גביה מהפיגורים (*) אחוז גביה מהשוטף (*) יחס הגביה לחוב הכולל ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

2021

2022

(8,189) 46,861

(1,975) 30,418 50,658 (22,215)

)גרעון( זמני לתחילת השנה תקבולים במהלך השנה תשלומים במהלך השנה ף )גרעון( זמני לסוף השנה

36

37

40,647 . השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (*)

(1,975)

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2022 *נכון לחודש דצמבר

בשביל הבקעה

4

Made with FlippingBook Ebook Creator