לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

n·· :>1- ,., ,.... ,. . r-• ~ r r. ,. a r. r · ="'' ~· ,,.,. r SJ• r. r- n- " r• i:;. ,. i:;:- '1 r: Pl i:;:- r' r: .,... a ,. I::. :>1- c- "' i:;~

D• ~· t:;- "i SJ• "i "' .::;- Pl· ~i Ci f:· r' r• .I'· ,-- ,., ,..._ G

~ ~ "'" .,... .,... .I'• i:;:- :>1- i:; r- r- t:: a a I::. i:;. ,..._ ,.,_ ~

f:o ·~ ~- !=- h-:· - a SJ• r:• r: i:;. r- - ·a ..- .,... i:; :>1- .I'·

i:; - t:;:· f'! ,.,.._ .I'· .I'· .I'· "'" ·~:· r• r: SJ• i:;o ,.,_

i:; i:; C• ". r:•

.I'· .,... t:: ,. a ,., .. G. a .,..

·~ .I'• . c- SJ ·a ,,.,.

r: " .I'•

G

r:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online