לא כמו כל שם - גיל רוזנפלד

0'~,, • T:

.i117'1 ,,, 'n'N1 T I - I '.'',' ' ' T ,C'!1T1?1 ,n'li:>"" • I ... nli11~1V illlJN •,• '•' •,• T • .i11lY N'71 T I T I .lV'::J:::lil 7Y i1111::l ' I - - T '' ,i1¥9~ ,n'li:>"" ' I ? n:::ilt'in N'il ''~N •.· ... . - .i11lY N'7i TI T I

: il~ln 1::JY"" T•-1 --1 - ... ji1! ... :iil~ .il,,,, ,,, Tl - 1 •: •,• ! c·i~ .i11lY N'7i T l T I

: ~Y'11il n11Vin::l . .,.-, - "...ilY::JlV ~l1ill Y~::JWil" T I ' I',''.' - T -

? il:::l::J' ,,.., ... , .. ?i::>T' '"" , . . •il,,,, ,,, T l - I 'l'V

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online