חוברת הפעילות של עמותת הוותיק גליל מערבי 2020 - 2019

2 0 1 7 - 2 0 1 8 ח " ע ש ת עמותת הוותיק גליל מערבי 2019 - 20 0 תש״ף חוברת מידע

www.vatik.org.il

Made with FlippingBook - Online magazine maker