מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

דבר המפקחת

לקראת פרישה

,א" המתי

מנהלת

," המפקחת , ניצן אתי

עת כתיבת דבר "

דבריי ולהודות לה בשמי

. החינוכית מבקשת להקדיש את לה

מהמערכת

שירותה במערכת טוב שמכיר מי אין . החינוכית

ובשם הפיקוח שנות על , כולו

פתיחת לפני א" המתי

עם . אשדוד

מערכת החינוך המיוחד בעיר

את ממנה

נחרתה ההובלה למצוינות !

למעלה -מ 20 שנים בהנהגתה , אתי של

, תמידי נכון

לומד

. המקצועי צוות א" במתי

הפיתוח

על מושם

חלק משמעותי

את הקובע

הגורם העמוק

להתפתח ולהרחיב אופקיו וזאת מתוך "כי אמונה

מקצועית ואישיותית " ח"דו(

איכות המורה וההוראה היא התפתחות

.) מקינזי

משנה לשנה ניתן להיווכח כי הפיתוח המקצועי בעל המשמעות והעומק

. היחידה

הלכידות וגאוות

על משפיע

ברמה המקצועית וכן ,

הצוות את מעצים

! מובחרת

יחידת עילית

-א" המתי

. איתנים קיימת מערכת ערכים ותרבות הסתם שמן

יסודות על

יצוקה א" המתי

. תמשכנה יינתנו המענים המקצועיים והאיכותיים לצוותי החינוך ולכל . דורש

מותירה ארגון מצטיין

, יכולה את להביט לאחור בגאווה את . רבה

יקרה אתי

ומצויין . , הלב מכל לך מאחלת

. החדשה

בהצלחה ומלוא ההנאה מהתקופה

התפתחות מקצועית מעצימה ומהנה ! בהערכה רבה ,

איחולי המשך של שנה , טובה -שנה

איריס סנדלר המפקחת על החינוך המיוחד

Made with FlippingBook Annual report