מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

ידיעון השתלמויות "שנה ט" ל תשע

תוכן עניינים

דבר המפקחת

דבר המנהלת

נהלי השתלמות

יום עיון

השתלמויות :

נתיבים – פרויקט חמלה

" למידה

מיניות בריאה בחינוך המיוחד כלי הערכה בריפוי בעיסוק במערכת החינוך השתנות קוגניטיבית באמצעות תיווך ותוכניות התערבות פרגמטיקה וכישורי שיח

אינה

תוצאה של

הוראה ,

התרפיה באמצעות מגוון אומנויות תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת הוראה מותאמת פרט בגיל הרך הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם

" מתנות "

אלא של

סקרנותו

/ עיוורון לקות ראיה

ופעילותו

האייפד ככלי הוראה ולמידה

של

מפגשי עדכון ידע - אייפד

הלומד "

ון הולט )

'ג(

דבר המפקחת

לקראת פרישה

,א" המתי

מנהלת

," המפקחת , ניצן אתי

עת כתיבת דבר "

דבריי ולהודות לה בשמי

. החינוכית מבקשת להקדיש את לה

מהמערכת

שירותה במערכת טוב שמכיר מי אין . החינוכית

ובשם הפיקוח שנות על , כולו

פתיחת לפני א" המתי

עם . אשדוד

מערכת החינוך המיוחד בעיר

את ממנה

נחרתה ההובלה למצוינות !

למעלה -מ 20 שנים בהנהגתה , אתי של

, תמידי נכון

לומד

. המקצועי צוות א" במתי

הפיתוח

על מושם

חלק משמעותי

את הקובע

הגורם העמוק

להתפתח ולהרחיב אופקיו וזאת מתוך "כי אמונה

מקצועית ואישיותית " ח"דו(

איכות המורה וההוראה היא התפתחות

.) מקינזי

משנה לשנה ניתן להיווכח כי הפיתוח המקצועי בעל המשמעות והעומק

. היחידה

הלכידות וגאוות

על משפיע

ברמה המקצועית וכן ,

הצוות את מעצים

! מובחרת

יחידת עילית

-א" המתי

. איתנים קיימת מערכת ערכים ותרבות הסתם שמן

יסודות על

יצוקה א" המתי

. תמשכנה יינתנו המענים המקצועיים והאיכותיים לצוותי החינוך ולכל . דורש

מותירה ארגון מצטיין

, יכולה את להביט לאחור בגאווה את . רבה

יקרה אתי

ומצויין . , הלב מכל לך מאחלת

. החדשה

בהצלחה ומלוא ההנאה מהתקופה

התפתחות מקצועית מעצימה ומהנה ! בהערכה רבה ,

איחולי המשך של שנה , טובה -שנה

איריס סנדלר המפקחת על החינוך המיוחד

דבר המנהלת

לעובדי ההוראה של החינוך המיוחד אשדוד

בה רגשות

מיוחד מהן 20 בניהול יש,א" המתי

פרידה לאחר 40 חינוך שנות

. תקוה

וגם

, שמחה גאווה הגשמה של

מעורבים לצד צער של

אשדוד ושל

האישי שזור בגורלה העיר של

בהסתכלות לאחור גורלי כי מזהה אני

מערכת החינוך . שבה בשנת 1962 הגיעה משפחתי מירושלים לאשדוד . עבד אבי

בנמל והיה שותף

הנשים הראשון בעיר העולים

לבניית . הגלים שובר בגדי סלון את פתחה ל"ז אימי

. המתהווה במשך השנים ניצול אבי

, בעליז צייר , אמן

ממשפחה חסידי של ענפה

יחיד שואה

בעיטור העיר ורבים מפסליו מפארים את רחובות על . העיר

ופסל פעיל היה ,

. העיר

להיות יקיר

עשייתו זכה זו

ואין .לה שני

העיר אשדוד עבורי גאווה היא , הבית היא

גאולים " הישן חורבותיו הוקם

'א כיתה "ס"בבי

במערכת החינוך התחלתי כתלמידת

דרכי את

נתיבים שעל "

'ג מכיתה "ס"בבי

והחל

,ס" כמתנ

שהיום משמש

"– . סמלי למדתי בכיתה הטרוגנית ותיקים של כמה

ניר"ס"בי

השנים להיות

ועולים . המורים עם הפכו שלי

, מנהלות

30 תלמידים צמחו 4

. בעיר -מ פחות של זו מכיתה

מנהלי בתי הספר

כולנו במערכת . אשדוד של המשכתי למקיף היחיד בעיר – . העיר גם ילדיי , בוגרי מערכת החינוך , אשדוד של 'א מקיף

אזולאי התמנה לראש

והמחנך אריה שלי

משמשים היום במשרות ציבוריות :

, בצבא בבריאות ובחינוך .

גאווה לי

נפלאות יש.

נכדיי לומדים בגנים גננות אצל

גם, סבתא

והיום כשאני

, כמורה

ילדיי ונכדיי ואותה לוויתי

צמחו בה, התחנכתי

בה החינוך

גדולה במערכת

כמדריכה וכמנהלת , . רבות כה שנים

במערכת חינוך מיוחד מפוארת ששמה הולך למרחוק . מערכת רגישה

גאה אני

, מיטבי שוויוני ומכבד לכל התלמידים עם הצרכים

ומקצועית הנותנת מענה

המיוחדים . גאה אני

, מנהלות

, מפקחות

. למענה

בעובדים במערכת זו העושים ימים ולילות

. רפואיים

- פרא

, מטפלים צוותים

, מורות

, גננות

במערכת החינוך הכוללת אשר משלבת יותר ויותר תלמידים

לא פחות גאה אני

. מורכבים לצד הדרישה למצוינות

, הישגית מובילים המנהלים והצוותים כולם מצוינות

. ערכית באשדוד מאמינים במילים הגדולות , שילוב של

, הכלה מענה מותאם –

זה אצלנו

. חיים אורח גאה אני

מנהלת במסירות

מדריכות אחת שכל

צוות בה אשר

על , שלנו א" המתי

. מובילה

ובמקצועיות את התחום היא אותו

תודותיי למפקחות המלוות ח" משרה .א" המתי תודותיי למינהל החינוך ולשותפה מנהלת המחלקה לחינוך ואת אותי

. מיוחד

הקדיש מקום בחזון העיר לאנשים עם הצרכים המיוחדים .

אשר העיר

לראש תודה

ומינה אותי

אמון בי

נתן אשר

פרנקל

תודה מיוחדת לממונה על יהודה מר החינוך

לניהול ומאז מלווה בעצות . חכמות תודתי האישית לכל אחת ואחד מהעוסקים !מ"בח

פתחתי ברגשות ואסיים בתקוות בטוחה כי מערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך המיוחד שהייתי שותפה לצמיחתה המפוארת את" לראות " תמשיך התלמידים .

מקום

יש שבה

"! מופת

אני מאמינה כי באשדוד תמשיכו לשקוד חברת " פיתוח על

: אמונתי

ולתמוך ולחזק זו . אותו

לראות החלש את

לכל תלמיד ואדם מצווים אנו .

" ואהבת לרעך כמוך – גם זה שאינו כמוך "!

הזכות

" בוראת ,"מזל

ואני וגם "מזל ברת " גם

אני מרגישה ניתנה כי - הזכות לי

!א" המתי

להיות בתפקיד המשמעותי ניהול של

בהערכה רבה אתי ניצן מנהלת בדימוס

נהלי השתלמויות

. אשדוד כחלק מתפקיד זה נבנה מערך

התמקצעות צוותי החינוך המיוחד בעיר

על אמון

אשדוד א"מתי

. מיוחד ההשתלמויות

, הייחודיים ולמדיניות האגף לחינוך

השתלמויות הנותן מענה לצרכים המקצועיים

החינוך ובכללם השתלמויות ." חדש אופק "

לנהלי ההשתלמויות משרד של

המתקיימות כפופות א" במתי

ברצוני להביא לידיעתכן את נהלי ההשתלמויות , נהלים אלה מחייבים כל משתלם ואינם ניתנים לשינוי או . ביטול

1 . רישום להשתלמויות

רישום להשתלמויות הינו מקוון באתר ה" פסג אשדוד שבכתובת : http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2222

יש לבחור את ההשתלמויות בקטגוריה של .א" המתי

2 . נוכחות

נוכחות במהלך ההשתלמות :

בחירה

ימי , הריון

, לידה שמירת

, מילואים חופשת

, מחלה

ימי : מלאה

נוכחות

משתלם חובת חלה

כל על

בית ספרית ועוד , יוכרו כשעות היעדרות עד 20% מהיקף . מתאימים המשתלמים מתבקשים להגיע לכל המפגשים אשר מצויינים בלוח

, שונים היעדרות מסיבות פעילות או /ו אישיות

ההשתלמות כנגד אישורים

השתתפות חלקית

המפגשים ( שפורסם בחוברת ההשתלמויות ), ולהשתדל לא להחסיר . מפגש אף

. מהמותר

20%

במפגש השתלמות תיחשב להיעדרות ח"ע

נוכחות במהלך מפגש השתלמות : בכל מפגש יעביר רכז ההשתלמות את דף הנוכחות לחתימה ע " י המשתלמים , בתחילת המפגש ובסופו . האחריות לחתימה בדף הנוכחות היא על המשתלם בלבד ולא ניתן לחתום בשם משתלם אחר .

השלמת מפגשים חסרים

במפגשים

או אחרת

להשלים היעדרות ממפגשים בהשתלמות

הנחיית משרד החינוך ניתן לא

י"עפ .א

המרצה או בהשתלמות זהה בשנת לימודים . אחרת או זו

פרטניים / הרכז אצל

. השעות

ללמוד בשתי השתלמויות המתקיימות באותם התאריכים ובאותן

.ב משתלם יוכל לא

הזכות לצבירת שעות השתלמות

3 .

על מנת שההשתלמות תוכר המשתלם צריך לעמוד בתנאים הבאים :

י סעיף 1)

1 . נוכחות "עפ( מלאה

2 . השתתפות פעילה במפגשים

3 . הגשת עבודת סיכום וקבלת ציון .

4 . הגשת עבודה

1 . משתלם שלא יגיש עבודת סיכום תישלל ממנו הזכות לצבירת שעות השתלמות ( כאילו לא השתתף

בהשתלמות .)

2 . משתלם לא יוכל לצבור רק את השעות שנכח בפועל , ללא עבודה .

3 . משתלם שלא נכח בכל – 80% משעות ההשתלמות , או משתלם שנעדר יותר -מ 20% ממפגשי

ההשתלמות לא יוגש לאישור גם אם יגיש עבודה .

4 . על כל משתלם להגיש עבודה באופן עצמאי ( לא ניתן להגיש עבודה בזוגות .)

5 . העבודה המוגשת צריכה להיות תואמת להוראות ולדרישות העבודה כפי שהוצגו על - ידי המרצה

בתחילת ההשתלמות .

6 . משתלם אשר קיבל ציון נכשל בעבודה לא יהיה זכאי לקבלת גמול השתלמות .

7 . במקרה ונמצאה זהות בין עבודות ( עדות להעתקה של עבודה או חלקים ממנה ) יקבלו העבודות

הזהות ציון נכשל .

5 . התנהלות במהלך מפגשי ההשתלמות :

מטרת מפגשי ההשתלמות היא למידה ולכן במהלך המפגש יש להימנע מהפרעות כגון שיחות בינאישיות , שיחות , בטלפון כניסה ויציאה מחדר ההרצאות , הבאת תינוקות ילדים או , ביצוע עבודה שאינה קשורה להשתלמות . במידה ובשל התנהגות שאינה הולמת יאלץ המרצה להוציא משתלם מחדר ההשתלמות יחשב זה מקרה כהיעדרות ממפגש השתלמות .

6 . תשלום

. התשלום דמי

משתלם חובת חלה

עבור רישום ועבור קפה וכיבוד כל על .

כסף סכום

בכל השתלמות נגבה

ה" הפסג . 30 ₪ עבור קפה וכיבוד יגבו במזכירות

הרישום בסך 15 ₪ יגבו בעת

א" המתי

י"ע הרישום

התשלום תום עד

לשמור קבלת את

יש. קבלה

במפגש הראשון של ההשתלמות . התשלום במזומן כנגד

ההשתלמות .

שרית קליין רכזת פיתוח מקצועי

יום עיון

יום עיון בנושא :

" פגיעה עצמית בגיל ההתבגרות "

יתקיים ביום ד ' 23/1/19 ' יז בשבט תשע ט"

נתיבים – " חמלה " פרויקט

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע אודות תהליכי התפרצות וויסות מהיבטים פיזיולוגיים ורגשיים ורכישת כלים להתמודדות מכילה וסמכותית עם ילדים הסובלים מקשיי וויסות ובעיות התנהגות .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

: מנהלות גני חינוך מיוחד : עיכוב התפתחותי ו - ASD .

היעד קהל

‘ ג יום 16:00-19:15

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

היכרות והתאמת ציפיות היבטים פיזיולוגיים ורגשיים של התפרצות וויסות . ויסות – קשר – התקשרות . גרף המשבר כיצד מבצעים הערכת מצב ? עקרונות -ר" בסד הכל הטיפול בעצמנו – מודעות עצמית ושיטות לוויסות עצמי בהתמודדות עם הילד הלא מווסת . תרגול מיומנויות לוויסות עצמי – חמלה לעצמי וחמלה לילד - תמונת ערך עצמי ותרגול . ר" התחב תרגול מיומנויות לוויסות עצמי חמישה נתיבים להתערבות עם הילד הסוער . קריאת טקסט " חמישה נתיבים להתערבות " ומטלה . וויסות הדדי והקשבה פעילה . התמודדות עם תוקפנות והתפרצות . תרגול מיומנויות . שיחת מסלול להתמודדות לאחר ( משבר ולפני המשבר הבא .)

א“מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

16.10.18

1

א“מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

13.11.18

2

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

11.12.18

3

מפגש וירטואלי

נועם בדריאן

16:00-18:30

8.1.19

4

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

5.2.19

5

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

26.2.19

6

מפגש וירטואלי

נועם בדריאן

תרגול הקשבה ושיחת מסלול .

16:00-18:30

26.3.19

7

התמודדות עם שאלות והתלבטויות . מן השטח סיכום

א"מתי

נועם בדריאן

16:00-19:15

30.4.19

8

מיניות בריאה בחינוך המיוחד – ' שנה ב

מטרת ההשתלמות : עיבוד עמדות בנושא מיניות האדם ומיניות ומוגבלות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות המינית אצל ילדים ומתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה מינית . הגדרת תפקיד הצוות החינוכי ביחס לאספקטים מיניים - חברתיים של התלמידים . פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היומיום תוך ניתוח מצבים ודוגמאות מהשטח .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

" ל תשע ח בשנה א ' של ההשתלמות .

שהשתלמו בשנה "

קהל היעד : עובדי הוראה מ"בח

16:00-19:15

‘ ד יום

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

פתיחת שנה ב '– הצגת התוכנית , חשיפה למושגים "ו" סיכון " " מוגנות

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

17.10.18

1

פגיעות מיניות – , זיהוי דרכי התערבות במסגרת החינוכית : מצבי פגיעה בקרב אנשים עם מוגבלות . מהתגוננות למוגנות – תכנית מוגנות אישית – הצגת מקרים מהשטח של התנהגות מינית מסתכנת . בניית תכנית התערבות בית ספרית : , מדיניות עקרונות , מסרים ונושאים , מרכזיים . שותפים מיניות – עבודה עם הורים וצוות על עמדות כלפי מיניות ומיניות ומוגבלות , איתור

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

31.10.18

2

לימור סרור

א"מתי

לימור ברן

16:00-19:15

14.11.18

3

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

28.11.18

4

גל נאור

א“מתי

לימור ברן

16:00-19:15

19.12.18

5

א"מתי

לימור בירן

הבדלים בין המינים

16:00-19:15

2.1.19

6

א"מתי

לימור ברן

גיל ההתבגרות

16:00-19:15

16.1.19

7

מיניות בריאה בחינוך המיוחד

.... המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

גל נאור

פרטיות ומרחב אישי

16:00-19:15

30.1.19

8

מסיכון לסיכוי – מיפוי צרכי המסגרת

מפגש וירטואלי

לימור ברן

16:00-19:15

13.2.19

9

א"מתי

לימור ברן

מרחקים חברתיים

16:00-19:15

27.2.19

10

א"מתי

לימור ברן

התנהגות מינית מותאמת ושאינה מותאמת

16:00-19:15

13.3.19

11

א“מתי

לימור ברן

מניעת כניסה למצבי סיכון

16:00-19:15

3.4.19

12

מפגש וירטואלי

לימור ברן

תיאור מקרה

16:00-19:15

1.5.19

13

א"מתי

לימור בירן

חיזור וחברות

16:00-19:15

15.5.19

14

א"מתי

לימור ברן

סיכום שנה

16:00-19:15

29.5.19

15

כלי הערכה בריפוי בעיסוק במערכת החינוך

מטרת ההשתלמות : היכרות עם כלי איבחון להערכה תפקודית של ילדים על רצף הגילאים והלקויות .

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : מרפאות בעיסוק במערכת החינוך המטפלות בתלמידים על רצף הגילאים והלקויות ימים ושעות : ‘ ד יום 16:30-19:45

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

- משחקיות knox , TOP , TOES

אשדוד

א“מתי

ענת רייך

16:00-19:15

24.10.18

1

גת

- קרית ה" פסג

גליס מרב

תצפית אקולוגית בסביבות הגן

16:00-19:15

14.11.18

2

אשדוד א"מתי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-19:15

21.11.18

3

אשדוד א"מתי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-19:15

28.11.18

4

מפגש וירטואלי

חוליה זלצמן

פרופיל סנסורי 2

16:00-18:30

12.12.18

5

נירית ליפשיץ גת- קרית ה" פסג

שאלון התארגנות

-ג"שי

16:00-19:15

19.12.18

6

מפגש וירטואלי

לילך עירד

קריאת מאמר

16:00-18:30

2.1.19

7

אשדוד א“מתי

אירית ליבוביץ

עבודה בקבוצות - תיאורי מקרה ובניית תוכניות התערבות

16:00-19:15

9.1.19

8

השתנות קוגניטיבית באמצעות תיווך ותוכניות התערבות

מטרת ההשתלמות : חשיפה לתורת ההשתנות הקוגנטיבית . ללמוד להבנות את התיווך לגירויים באמצעות תכניות התערבות מובנות בתחומים שונים , העונים על המטרות שנקבעות .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

.

, מורות שילוב יסודי ועל יסודי -

קהל היעד : מחנכות כיתות ח " מ יסודי ועל יסודי -

ימים ושעות : יום א ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

א“מתי

"ד ר גילת טרבלסי

פלסטיות מוחית וחישוביות עצבית

16:00-19:15

28.10.18

1

א“מתי

"ד ר גילת טרבלסי

תיווך והשתנות קוגניטיבית

16:00-19:15

18.11.18

2

מפגש וירטואלי

"ד ר גילת טרבלסי

סרט + מטלה

16:00-18:30

9.12.18

3

א"מתי

"ד ר גילת טרבלסי

תיווך והשתנות קוגניטיבית

16:00-19:15

30.12.18

4

א “מתי

"ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי "ד ר גילת טרבלסי

תכניות התערבות קוגניטיביות

16:00-19:15

27.1.19

5

מפגש וירטואלי

ניתוח מאמר

16:00-18:30

10.2.19

6

א“מתי

תכניות התערבות אישיות וכיתתיות - מיומנויות ואסטרטגיות / תכנים

16:00-19:15

24.2.19

7

א“מתי

הוראה מותאמת באמצעות מרכזי למידה

16:00-19:15

24.3.19

8

פרגמטיקה וכישורי שיח

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע בתחום הפרגמטי . הקניית כלים להערכה והתערבות בשיח הפדגוגי והחברתי של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בגילאי הגן וביה . ס" היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש .

קהל היעד : מחנכות כיתות לק " ש ומורות שילוב תומכות לק ש"

ימים ושעות : יום ב ’‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

16:00-19:15

א“מתי

רקפת משולם

העמקת הידע בתחום הפרגמטי . הקניית כלים להערכה והתערבות בשיח הפדגוגי והחברתי של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בגילאי הגן וביה . ס" כישורים פרגמטיים של תלמידים כבדי שמיעה וחרשים .

22.10.18

1

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

16:00-19:15

26.11.18

2

מיכל ברייטמן

א“מתי

מיכל ברייטמן

כלים להערכה פרגמטית בשיח הפדגוגי והחברתי .

16:00-19:15

31.12.18

3

דנה גרשון שלום

מפגש וירטואלי

רקפת משולם

הערכה פרגמטית לתלמיד ח"כו

16:00-18:30

28.1.19

4

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

מיפוי הערכה פרגמטית והגדרת מטרות ויעדים לעבודה בתחום .

16:00-19:15

11.2.19

5

מיכל ברייטמן

מפגש וירטואלי

רקפת משולם

פיתוח כישורים פרגמטיים בסביבות שיח שונות

16:00-18:30

4.3.19

6

מיכל ברייטמן

א“מתי

רקפת משולם

, כח מוקדי מוקדים , לחיזוק מטרה ויעדים ) בתחום הפרגמטי לתלמיד ח"כו

כתיבת תל (א "

16:00-19:15

1.4.19

7

מיכל ברייטמן

איך עושים את זה ? סדנא לפיתוח הזדמנויות למידה להתערבות פרגמטית באמצעות תיאורי מקרה .

א“מתי

רקפת משולם

16:00-19:15

29.4.19

8

דנה גרשון שלום

" מתנות התרפיה באמצעות מגוון אומנויות

"

מטרת ההשתלמות : הפריית מטפלים עמיתים באמצעות הכרות עם מודלים מגוונים של העבודה הטיפולית במגוון תחומי האומנות . העמקת חשיבות הקשר בין מטפל ומטופל בעזרת שימוש בכלים יצירתיים מתחומי התרפיה השונים .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :30

קהל היעד : מטפלים בהבעה ויצירה

ימים ושעות : יום ג ‘ 16:00-19:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

16:00-18:30

יפורסם

אלון קמפינו

צלילי עולם הנפש

10.10.18

1

טלי אוברסט

א"מתי

מנדלה בטיפול באומנות

16:00-19:15

30.10.18

2

אוריאל

פסיכודרמה טיפול באומנות ומודל הכיתה כקבוצה

27.11.18

א"מתי

16:00-19:15

3

בוגנים גיל זוהר

25.12.18

יהודית

א"מתי

16:00-18:30

4

השימוש באייפד בחדר הטיפול

אוחיון פולי וולודרסקי נעה מאיר רותם גליה פומרנץ סיגל פלד עובדיה גוני רותם אשל שרית קליין סיגל פלד עובדיה

טיפול בתנועה

29.1.19

א"מתי

16:00-19:15

5

מטלה

26.2.19

מפגש וירטואלי

16:00-18:30

6

הסיפור הנרטיבי וכלים טכנולוגיים לבניתו

12.3.19

א"מתי

16:00-19:15

7

מפגש שיתוף - שולחנות עגולים

9.4.19

א"מתי

16:00-19:15

8

תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת

מטרת ההשתלמות : העמקת הידע ודרכי התערבות בנושא תפקודים ניהוליים וזיכרון עבודה בעבודת קלינאית התקשורת . היקף ההשתלמות :60 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : קלינאיות תקשורת

ימים ושעות : יום ד ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שפתית מאפייני הלומד עם לקות תקשורתית

14:00-16:15

17/10/18

א"מתי

1

רקפת משולם

14:00-16:15

31/10/18

א"מתי

2

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שמיעה

14:00-17:15

7/11/18

א"מתי

3

אייפד – בניית סדנת הורים

שרית קליין

14:00-16:15

21/11/18

א"מתי

4

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

12/12/18

א"מתי

5

רקפת משולם

מאפייני הלומד עם לקות שכלית התפתחותית

14:00-16:15

26/12/18

א"מתי

6

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

9/1/19

א"מתי

7

אורטל ימר שרית קליין

אייפד ככלי טיפולי

14:00-16:15

30/1/19

א"מתי

8

"ד ר סמדר פתאל

הצגת מודלים התפתחותיים וקישורם להתפתחות שפה והפרעות שפה . זיכרון עבודה : הצגת המודל של בדלי והשלכות על עבודתה של קלינאית התקשורת .

14:00-17:15

6/2/19

א"מתי

9

"ד ר סמדר פתאל

14:00-17:15

20/2/19

א"מתי

10

תפקודים ניהוליים בעבודת קלינאיות תקשורת

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

"ד ר סמדר פתאל

הבנת הנקרא - מודלים של הבנת הנקרא והתערבות בהפרעות בהבנת הנקרא . תיאור תלמיד תוך מתן דגש לתחום התפקודים הניהוליים – מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק . ניסוח מטרות ויעדים בבניית התכנית הטיפולית בתחום התפקודים הניהוליים . פיתוח הזדמנויות למידה להתערבות בהפרעות בזיכרון . העבודה עבודה על תפקודים ניהוליים בחדר הטיפולים . תיאור פעילות לעבודה על תפקודים ניהוליים בטיפול . עבודה על תפקודים ניהוליים בטיפול קבוצתי / . מליאתי

14:00-17:15

6/3/19

א"מתי

11

רקפת משולם

14:00-16:15

27/3/19

מפגש וירטואלי

12

רקפת משולם

14:00-16:15

3/4/19

א"מתי

13

רקפת משולם

14:00-16:15

1/5/19

א"מתי

14

רקפת משולם

14:00-16:15

15/5/19

א"מתי

15

רקפת משולם

14:00-16:15

22/5/19

מפגש וירטואלי

16

רקפת משולם

14:00-16:15

5/6/19

א"מתי

17

רקפת משולם

מפגש סיכום - הצגת תוצרים

14:00-17:15

29/5/19

א"מתי

18

הוראה מותאמת פרט בגיל הרך

מטרת ההשתלמות : להיחשף לעקרונות ולמרכיבים של הוראה מותאמת פרט . להכיר שיטות וכלים להוראה מותאמת פרט .

שעות מוכר לאופק חדש .

היקף ההשתלמות :60

קהל היעד : גננות שילוב

ימים ושעות : יום ג ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

דנה גרשון שלום דנה גרשון שלום דנה גרשון שלום שרית קליין

14:00-16:15

9/10/18

עקרונות הוראה מותאמת פרט

א"מתי

1

שונות בין לומדים

14:00-16:15

23/10/18

א"מתי

2

שונות בין לומדים - סדנה

14:00-17:15

6/11/18

א"מתי

3

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

20/11/18

א"מתי

4

שרית קליין

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

11/12/18

א"מתי

5

דנה גרשון שלום

מטלה וירטואלית

14:00-16:15

25/12/18

וירטואלי

6

יפורסם

בניית פרופיל מוטיבציוני

14:00-17:15

1/1/19

א"מתי

7

דנה גרשון שלום

התאמת ההוראה לפרופיל המוטיבציה של התלמיד - סדנה

14:00-16:15

15/1/19

א"מתי

8

גילת ר"ד

עקרונות התיווך

14:00-17:15

22/1/19

א"מתי

9

טרבלסי

דנה גרשון שלום

תיווך מותאם פרט - סדנה

14:00-17:15

5/2/19

א"מתי

10

הוראה מותאמת פרט הרך בגיל

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

שרית קליין

האייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

12/2/19

א"מתי

11

UDL

אפרת דרעי דנה גרשון שלום אפרת דרעי דנה גרשון שלום קליין שרית

14:00-17:15

5/3/19

א"מתי

12

UDL

14:00-16:15

26/3/19

א"מתי

13

כלים להערכה טרום למידה

14:00-16:15

2/4/19

א"מתי

14

קליין שרית

כלים להערכת תהליכי למידה

14:00-16:15

30/4/19

א"מתי

15

קליין שרית

כלים להערכת תוצרי למידה

14:00-16:15

21/5/19

א"מתי

16

קליין שרית

האייפד כאמצעי הערכה

14:00-16:15

4/6/19

א"מתי

17

דנה גרשון שלום

שולחנות עגולים - סיכום והצגת תוצרים

14:00-17:15

25/6/19

א"מתי

18

הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם / עיוורון לקות ראיה

מטרת ההשתלמות : להיחשף לעקרונות ולמרכיבים של הוראה מותאמת פרט . להכיר שיטות וכלים להוראה מותאמת פרט .

היקף ההשתלמות :60 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : מורות תומכות תלמידים עם עיוורון / לקות ראייה

ימים ושעות : יום ג ‘ 14:00-16:15

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

מוניק אליהב ליה לקמן

14:00-16:15

16/10/18

ארבעת מסלולי

תכנון שיעור ע פ"

א"מתי

1

התמיכה

מוניק אליהב

הנגשת הסביבה הפיזית

14:00-16:15

23/10/18

א"מתי

2

בניית מערך שיעור – מטלה וירטואלית

מוניק אליהב

14:00-17:15

13/11/18

וירטואלי

3

פולי וולודרסקי

אייפד ככלי הוראה

14:00-16:15

20/11/18

א"מתי

4

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

18/12/18

א"מתי

5

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

25/12/18

א"מתי

6

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

8/01/19

א"מתי

7

רחלי הוד אביבי

חינוך חברתי מיני

14:00-17:15

15/01/19

א"מתי

8

פולי וולודרסקי

אייפד ככלי הוראה

14:00-17:15

22/01/19

א"מתי

9

מוניק אליהב ליה לקמן

מודל עבודה בחינוך המיוחד במסלול מערכתי

14:00-17:15

12/02/19

א"מתי

10

הוראה מותאמת פרט לתלמידים עם / עיוורון לקות ראיה

המשך

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

תאריך

מיכל אלגבסי

הנגשה טכנולוגית

14:00-16:15

26/2/19

א"מתי

11

מוניק אליהב ליה לקמן

שימוש מושכל בשולחן אור בהתאם לאוכלוסיית יעד

14:00-16:15

12/03/19

א"מתי

12

פולי וולודרסקי

אייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

19/03/19

א"מתי

13

מוניק אליהב ליה לקמן

למידה פעילה

14:00-16:15

2/04/19

א"מתי

14

ייצוג עצמי – ניתוח מאמר

מוניק אליהב

14:00-16:15

30/04/19

וירטואלי

15

מוניק אליהב

ביקור במגדלאור

14:00-17:15

7/05/19

א"מתי

16

פולי וולודרסקי

אייפד כאמצעי הוראה

14:00-16:15

21/05/19

א"מתי

17

מוניק אליהב ליה לקמן

שולחנות עגולים - סיכום והצגת תוצרים

14:00-17:15

4/06/19

א"מתי

18

האייפד ככלי הוראה ולמידה

מטרת ההשתלמות : פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים

מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : אנשי חינוך מיוחד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה .

" פירוט ע פ הקבוצות

ימים ושעות :

מקום

מרצה

נושא המפגש

שעות

' קב 3

' קב 2

' קב 1

פרארפואי

מורות שילוב ומחנכות

גננות

מורות ס" בתיה

13/11/18

13/11/18

13/11/18

שרית קליין

אשכול פיס

טקס חלוקת האייפדים

יפורסם

1

הגדרות כלליות וחיפוש מושכל

13/1/19

24/12/18

23/12/18

א"מתי

שרית קליין

16:00-19:15

2

נגישות והגדרות

3/2/19

14/1/19

20/1/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

3

כלי ניהול באייפד

17/2/19

4/2/19

10/2/19

א"מתי

שרית קליין

16:00-19:15

4

Bitsboard

17/3/19

25/2/19

3/3/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

5

TINYTAP

28/4/19

25/3/19

31/3/19

פולי וולודרסקי

א"מתי

16:00-19:15

6

בניית משחק לימודי

5/5/19

8/4/19

7/4/19

שרית קליין

מפגש וירטואלי

20:00-22:30

7

Shadow Puppet Edu

19/5/19

29/4/19

5/5/19

יעל מליניאקר

א"מתי

16:00-18:30

8

אייפד פרויקט קרן אתנה

היקף ההשתלמות :30 שעות מוכר לאופק חדש . קהל היעד : צוותי הוראה מהחינוך המיוחד אשר קיבלו אייפדים במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

ההשתלמויות יתקיימו במרכז מורים בשלומי במשך שלושה ימים מרוכזים הכוללים לינה .

מחזור 1 : 6-8/1/19

מחזור 2 : 14-16/5/19

מחזור 3 : 26-28/5/19

פרטים ימסרו בהמשך

מפגשי עדכון ידע - אייפד

מטרת המפגשים : לרענון ולעדכן את הידע בנושא שימוש באייפד בתהליכי הוראה ולמידה .

קהל היעד : • אנשי חינוך מיוחד שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט אתנה וסיימו את ההכשרה המקצועית . • עובדי א"מתי שקיבלו אייפד א" מהמתי לצורך הוראה וטיפול .

: מועדים 16/12/18 שעות 15:00-16:30 10/3/19 שעות 15:00-16:30 12/5/19 שעות 15:00-16:30

: הערה קיום המפגשים מותנה במספר המשתתפים . כשבועיים לפני מועד המפגש ישלח טופס רישום למפגש .

" לא הידע אלא תהליך הלמידה ,

לא התוצר אלא תהליך רכישתו ,

הם אלה המספקים את ההנאה

הגדולה ביותר "

קרל פרידריך גאוס

Made with FlippingBook Annual report