מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

תודותיי למפקחות המלוות ח" משרה .א" המתי תודותיי למינהל החינוך ולשותפה מנהלת המחלקה לחינוך ואת אותי

. מיוחד

הקדיש מקום בחזון העיר לאנשים עם הצרכים המיוחדים .

אשר העיר

לראש תודה

ומינה אותי

אמון בי

נתן אשר

פרנקל

תודה מיוחדת לממונה על יהודה מר החינוך

לניהול ומאז מלווה בעצות . חכמות תודתי האישית לכל אחת ואחד מהעוסקים !מ"בח

פתחתי ברגשות ואסיים בתקוות בטוחה כי מערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך המיוחד שהייתי שותפה לצמיחתה המפוארת את" לראות " תמשיך התלמידים .

מקום

יש שבה

"! מופת

אני מאמינה כי באשדוד תמשיכו לשקוד חברת " פיתוח על

: אמונתי

ולתמוך ולחזק זו . אותו

לראות החלש את

לכל תלמיד ואדם מצווים אנו .

" ואהבת לרעך כמוך – גם זה שאינו כמוך "!

הזכות

" בוראת ,"מזל

ואני וגם "מזל ברת " גם

אני מרגישה ניתנה כי - הזכות לי

!א" המתי

להיות בתפקיד המשמעותי ניהול של

בהערכה רבה אתי ניצן מנהלת בדימוס

Made with FlippingBook Annual report