מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

נהלי השתלמויות

. אשדוד כחלק מתפקיד זה נבנה מערך

התמקצעות צוותי החינוך המיוחד בעיר

על אמון

אשדוד א"מתי

. מיוחד ההשתלמויות

, הייחודיים ולמדיניות האגף לחינוך

השתלמויות הנותן מענה לצרכים המקצועיים

החינוך ובכללם השתלמויות ." חדש אופק "

לנהלי ההשתלמויות משרד של

המתקיימות כפופות א" במתי

ברצוני להביא לידיעתכן את נהלי ההשתלמויות , נהלים אלה מחייבים כל משתלם ואינם ניתנים לשינוי או . ביטול

1 . רישום להשתלמויות

רישום להשתלמויות הינו מקוון באתר ה" פסג אשדוד שבכתובת : http://muni.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/index.asp?codeclient=2222

יש לבחור את ההשתלמויות בקטגוריה של .א" המתי

2 . נוכחות

נוכחות במהלך ההשתלמות :

בחירה

ימי , הריון

, לידה שמירת

, מילואים חופשת

, מחלה

ימי : מלאה

נוכחות

משתלם חובת חלה

כל על

בית ספרית ועוד , יוכרו כשעות היעדרות עד 20% מהיקף . מתאימים המשתלמים מתבקשים להגיע לכל המפגשים אשר מצויינים בלוח

, שונים היעדרות מסיבות פעילות או /ו אישיות

ההשתלמות כנגד אישורים

השתתפות חלקית

המפגשים ( שפורסם בחוברת ההשתלמויות ), ולהשתדל לא להחסיר . מפגש אף

. מהמותר

20%

במפגש השתלמות תיחשב להיעדרות ח"ע

נוכחות במהלך מפגש השתלמות : בכל מפגש יעביר רכז ההשתלמות את דף הנוכחות לחתימה ע " י המשתלמים , בתחילת המפגש ובסופו . האחריות לחתימה בדף הנוכחות היא על המשתלם בלבד ולא ניתן לחתום בשם משתלם אחר .

Made with FlippingBook Annual report