מתי"א אשדוד – ידיעון השתלמויות שנה"ל תשע"ט

דבר המנהלת

לעובדי ההוראה של החינוך המיוחד אשדוד

בה רגשות

מיוחד מהן 20 בניהול יש,א" המתי

פרידה לאחר 40 חינוך שנות

. תקוה

וגם

, שמחה גאווה הגשמה של

מעורבים לצד צער של

אשדוד ושל

האישי שזור בגורלה העיר של

בהסתכלות לאחור גורלי כי מזהה אני

מערכת החינוך . שבה בשנת 1962 הגיעה משפחתי מירושלים לאשדוד . עבד אבי

בנמל והיה שותף

הנשים הראשון בעיר העולים

לבניית . הגלים שובר בגדי סלון את פתחה ל"ז אימי

. המתהווה במשך השנים ניצול אבי

, בעליז צייר , אמן

ממשפחה חסידי של ענפה

יחיד שואה

בעיטור העיר ורבים מפסליו מפארים את רחובות על . העיר

ופסל פעיל היה ,

. העיר

להיות יקיר

עשייתו זכה זו

ואין .לה שני

העיר אשדוד עבורי גאווה היא , הבית היא

גאולים " הישן חורבותיו הוקם

'א כיתה "ס"בבי

במערכת החינוך התחלתי כתלמידת

דרכי את

נתיבים שעל "

'ג מכיתה "ס"בבי

והחל

,ס" כמתנ

שהיום משמש

"– . סמלי למדתי בכיתה הטרוגנית ותיקים של כמה

ניר"ס"בי

השנים להיות

ועולים . המורים עם הפכו שלי

, מנהלות

30 תלמידים צמחו 4

. בעיר -מ פחות של זו מכיתה

מנהלי בתי הספר

כולנו במערכת . אשדוד של המשכתי למקיף היחיד בעיר – . העיר גם ילדיי , בוגרי מערכת החינוך , אשדוד של 'א מקיף

אזולאי התמנה לראש

והמחנך אריה שלי

משמשים היום במשרות ציבוריות :

, בצבא בבריאות ובחינוך .

גאווה לי

נפלאות יש.

נכדיי לומדים בגנים גננות אצל

גם, סבתא

והיום כשאני

, כמורה

ילדיי ונכדיי ואותה לוויתי

צמחו בה, התחנכתי

בה החינוך

גדולה במערכת

כמדריכה וכמנהלת , . רבות כה שנים

במערכת חינוך מיוחד מפוארת ששמה הולך למרחוק . מערכת רגישה

גאה אני

, מיטבי שוויוני ומכבד לכל התלמידים עם הצרכים

ומקצועית הנותנת מענה

המיוחדים . גאה אני

, מנהלות

, מפקחות

. למענה

בעובדים במערכת זו העושים ימים ולילות

. רפואיים

- פרא

, מטפלים צוותים

, מורות

, גננות

במערכת החינוך הכוללת אשר משלבת יותר ויותר תלמידים

לא פחות גאה אני

. מורכבים לצד הדרישה למצוינות

, הישגית מובילים המנהלים והצוותים כולם מצוינות

. ערכית באשדוד מאמינים במילים הגדולות , שילוב של

, הכלה מענה מותאם –

זה אצלנו

. חיים אורח גאה אני

מנהלת במסירות

מדריכות אחת שכל

צוות בה אשר

על , שלנו א" המתי

. מובילה

ובמקצועיות את התחום היא אותו

Made with FlippingBook Annual report