מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

עבודה בשעות נוספות , ניתנת ע"י הממונה 1951 הוראה לעבודה בשעות נוספות הנה בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – הישיר בתיאום עם המנכ"ל ומאושרת על ידו מראש ובכתב בלבד. עבודה בשעות נוספות תאושר לתשלום רק אחרי שהעובד מילא את מכסת שעות העבודה הרגילות. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם לעובד עבור שתי השעות הנוספות לאחר יום העבודה הרגיל, ותוספת 125% במשרה מלאה תוספת שכר בשיעור של עבור השעה השלישית ומעלה. לעובד במשרה חלקית תשולם תוספת השלמת שעות עבודה עד 150% של והיתר לפי כללי התשלום לעובד במשרה מלאה. 100% משרה מלאה לפי שעות כוננות עובד הנדרש ע"י הממונה הישיר, באישור מנכ"ל, להימצא בכוננות בביתו בשל צרכי העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבל תשלום עבור הכוננות עפ"י הנוהל הקיים ברשות. כוננות לא תשולם לעובדים הנמצאים בחופשה או במחלה.(למעט לעוס"ים בחופשה מרוכזת). תשלום התוספת עבור כוננות אינו נחשב כחלק מן ,או לעניין כל הטבת פרישה 1970 המשכורת לעניין חוק שירות המדינה גמלאות [נוסח משולב], התש"ל – אחרת ו/או לעניין פיצויי פיטורין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על אותו עובד ועל אותו עניין. שעות כוננות ביום, 5 דיווח הכוננות ייעשה באפליקציית הנוכחות. אנו ממליצים שלא לדווח על יותר מ מערך השעה. 2/3 וזאת מכיוון שערך שעת הכוננות יורד ל קריאת פתע עובד, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות, מקבל תשלום כמקובל בעד השעות הנוספות בהן עבד. התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות שעות, לא יהיה התשלום הניתן לו בעדן פחות מהתמורה 4 עבודה רגילות. הועסק עובד בקריאת פתע יותר מ בעד יום עבודה מלא. עובד המקבל שעות נוספות על פי מכסה המוסכמת מראש, תחשבנה השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל מספר השעות הנוספות שעבד בחודש.

2023 // חוברת קליטה לעובד 24

Made with FlippingBook Learn more on our blog