מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

תשלומי הבראה וביגוד

קצובת הבראה ימים תהיה לפי סה"כ מספר שנות עבודתו של 13 ועד 9 זכאותו של עובד לקצובת הבראה מודרגת של העובד ובהתאם להסכמים הקיבוציים. החישוב לתשלום דמי הבראה נעשה על פי ותק, בהתאם לדרגה ובכפוף לאחוז המשרה ומס' חודשי העבודה בשנת המס. מכסת ימי ההבראה היא:

מספר ימי הבראה

סה״כ שנות עבודה

ימים לשנה 9

שנים ראשונות 10

ימים לשנה 10

שנות עבודה 11-15

ימים לשנה 11

שנות עבודה 16-19

ימים לשנה 12

שנות עבודה 20-25

ימים לשנה 13

שנות עבודה ומעלה 25

לצורך חישוב ימי ההבראה אנו כוללים בחישוב שנות העבודה גם את שנות השירות בצה"ל וכן ותק ממקומות עבודה פרטיים. המפורט לעיל אינו חל על דירוג עובדי הוראה ודירוג עובדים סוציאליים. העובד נדרש לשלוח למשאבי אנוש את אישור "תקופות ביטוח ומעסיקים" מיד עם תחילת העסקתו (נמצא באתר של ביטוח לאומי). קצובת ההבראה משולמת מדי שנה במשכורת חודש יוני, בגין שנת המס הקודמת. דמי ביגוד חישוב רמת התשלום הביגוד הוא לפי תפקיד, דרגה, ותק, חלקיות משרה ועל פי ההסכמים הקיבוציים. דמי הביגוד משולמים אחת לשנה, במשכורת חודש יולי בגין שנת המס הקודמת. מס ארגון / דמי טיפול מקצועי עפ"י ההסכם הקיבוצי מחויבים כל העובדים ששכרם משולם בהתאם לדירוג ולדרגה, בתשלום דמי טיפול מקצועי להסתדרות העובדים החדשה. עובדים שאינם חברים בהסתדרות החדשה ישלמו דמי חבר בשיעור . עובדים המעוניינים להיות חברי הסתדרות, נדרשים לחתום על טופס הצטרפות וינוכה משכרם 0.80% של .0.95% דמי חבר בשיעור של

2023 // חוברת קליטה לעובד 25

Made with FlippingBook Learn more on our blog