עמותת ראם - למען הוותיק באזור מנשה - מלוא - חוברת פעילות תשפ"ג 2022-2023

טופס הרשמה תשפ״ג

שם פרטי:

שם משפחה:

כתובת:

ת.ז:

תאריך לידה:

מיקוד: טלפון נייד:

ישוב:

טלפון בבית:

@

דוא"ל:

טלפון איש קשר: איש קשר: אישור הרשמה רק לאחר הסדרת תשלום שכה"ל - בכרטיס אשראי

הסעה כן / לא

יום א'

שם המרצה

שם החוג

8:35-10:00 10:20-11:45 11:50-13:20 16:00-17:00 16:00-18:00 16:00-18:15 18:00-21:00

כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא

הסעה כן / לא

שם המרצה

שם החוג

יום ב'

8:35-10:00 10:20-11:45 12:30-15:30

כן / לא כן / לא

יום ג'

הסעה כן / לא

שם המרצה

שם החוג

8:35-10:00 10:20-11:45 12:00-15:00 16:00-18:15 16:00-19:00

כן / לא כן / לא כן / לא כן / לא

הסעה

יום ד'

שם המרצה

שם החוג

8:35-10:00 10:20-11:45 12:30-15:30

כן / לא כן / לא כן / לא

הסעה

שם המרצה

שם החוג

יום ה׳

10:00-11:30 16:00-19:00

כן / לא כן / לא

59 |

Made with FlippingBook Ebook Creator