נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

יצירת אקלים מיטבי והתמודדות עם מצבי אלימות וסיכון במערכת החינוך בעקבות פרסום חוזר מנכ"ל: "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות 1 (ב) 8 ע"ה מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון" 2 עינב לוק, הילה סגל ומיכל זכריה

כיצד יוצרים תשתית ארגונית במוסדות החינוך כדי להבטיח פעולה מיטבית בשגרה ובהתמודדות עם אירועים של אלימות וסיכון? כיצד משלבים נכון הכלה, גבולות ויחסים של קרבה ואכפתיות בין מורים, תלמידים והורים? כיצד אפשר לעשות זאת בתהליכי שיתוף משמעותיים בין כולם? ואיזה תפקיד יש למטה משרד החינוך בכתיבת נהלים במצב שבו יש מתח בין הנחיות ברורות ואחידות ובין אוטונומיה של כל מנהלת ומנהל לפעול כראות עיניהם ומתוך הכרת השטח? שאלות מורכבות אלה ורבות אחרות משקפות את הציפיות הרבות ממוסדות החינוך. הם נדרשים לשגרה המקדמת אקלים חינוכי מיטבי בד בבד עם התמודדות עם מצבים של אלימות וסיכון וטיפול התואם את גיל התלמידים והסיטואציה.

במטרה לזהות 3 בתוך המשרד ומחוצה לו את הצרכים, להיחשף לקולות השונים מהשדה ולבנות חוזר עדכני ורלוונטי במציאות המשתנה. במנעד הרחב שבין ייחודו של החוזר היבטים פרואקטיביים, המציגים את החשיבות של יצירת תשתית ותרבות ארגונית לקידום אקלים מיטבי, ובין היבטים ריאקטיביים המציגים עקרונות להתמודדות עם אירועים של אלימות וסיכון. על–פי תפיסת משרד החינוך,

אלימות וסיכון". זהו ניסיון אמִתי לייצר מתווה שיגדיר קריטריונים ודרכי פעולה לבניית תשתית לקידום אקלים מיטבי, לסייע בהגדרת חומרתם של אירועים חריגים ולתת להם מענה הולם. ההחלטה לעדכן את החוזר התקבלה לאחר קבלת היזון חוזר מהשדה, קיום תהליכי למידה וזיהוי צרכים העולים מן השטח. תהליך העדכון כלל כינוס של חברי הוועדה שהיו שותפים לכתיבת חוזר מנכ"ל תש"ע. הוועדה הורכבה מגורמים

החוזר המעודכן

התפרסם חוזר 2015 באפריל 1– ב המנכ"ל המעודכן "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm 1 עינב לוק היא מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה; הילה סגל היא מנהלת היחידה לאקלים מיטבי וצמצום אלימות; מיכל זכריה היא מדריכה ארצית 2 בתחום הערכה ומדידה – כולן באגף שפ"י במשרד החינוך. המשטרה, הרווחה, שירות המבחן לנוער, הסנגוריה הציבורית, המועצה לשלום הילד, נציגי ארגון המורים והסתדרות המורים, איגוד מנהלי מחלקות 3 חינוך ועוד.

22

Made with FlippingBook Online newsletter