פרסומידע - גיליון 1096

לֹוח פרסו ידִע

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ הגלֹיון השבועי פרסומידִע במיילֹ לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 שלֹח ווטסאפ

דִירות

לֹמכירה בזית

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

& 2,750,000 & 2,870,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ”ר, מיידִי 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

& 2,850,000 & 4,800,000

. בדִקֱלֹ

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

& 2,150,000

חדִרים, 4 דִירת

אבידִות

שונות

. בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,875,000

& 5,250,000

נשכחו ברכבי בטרמפ שופר ובגדִים בשקֱית ניתן לֹקֱבלֹם בטלֹ: 055-6614857 השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמגורים או לֹהשקֱעה באלֹו”ש החדִשה!

Private en suite bedroom and dedicated bathroom in a highly secure location for candidate. Host family will pay for round trip flight, food, ground transportation, excursions during stay and stipend for work. anticipated start date: Dec 1st 2022 Work schedule: Sunday-Thurs 8am-6:30pm, Friday - 8am-1pm Location is close to shuls, kosher stores, markets and religious community with lots of things to do within walking distance! education expert for a live in paid experience in Beverly Hills for their sweet 18 month old (no siblings and 1 dog). )קֱלֹיפורניה( משפחה מבבוורלֹי-הילֹס מחפשת מטפלֹת דִוברת אנגלֹית עם נסיון רב בחינוך ילֹדִים בגילֹ הרך חודִשים 18 לֹטפלֹ בילֹדִ חמודִ בגילֹ 2022 החלֹ מתחילֹת דִצמבר SMALL Family in the US looking for a highly experienced early childhood

מ”ר עם מחסן 93 קֱומה ראשונה חדִרים 3

ונוחה מזגן, מרפסת קֱרובה לֹבית כנסת

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש ר’ ששכר ב דִ י יוהנס זצ"לֹ

050-5708566 9963024 בקֱ. ארבע השאלֹת עריסות חודִשים 6-0 לֹתינוקֱ מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

*someone that could drive is a huge plus but not required

We would require an English speaker

If interested Please send resume to Tanyabassistant@gmail.com

| 25.11.2022 | א’ כסלֹו תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online