פרסומידע - גיליון 1096

לֹאולֹפנת אור תורה אוריה דִרושה סייעת

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות

לֹלֹיווי לֹימודִי לֹתלֹמידִה משולֹבת עם קֱשיים פיזיים

רכז/ת לֹמרכז משלֹים לֹמשפחות צמי”דִ 55/22 ’ מכרז פומבי מס

קֱורות חיים נא לֹשלֹוח לֹדִוא לֹ: ” deenaa@oriya.org.il דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת נתינה, גמישות, יוזמה ועבודִה צוותית, יכולֹת לֹלֹמדִ ברמת תיכון במקֱצועות מגוונים

מדִריך/ת מועדִונית גפן 56/22 ’ מכרז פומבי מס

מדִריך/ת מועדִונית רעות 60/22 ’ מכרז פומבי מס

מדִריך/ת נוער 57/22 ’ מכרז פומבי מס

מ”מ פסיכולֹוג/ית חינוכי/ת משרות 2

עובדִ/ת סוציאלֹי/ת קֱהילֹתי/ת

מ”מ קֱבס”ית

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| א’ כסלֹו תשפ”ג | 25.11.2022 | 13

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online