פרסומידע 832

אלֹ תפספס! תלֹמידִ כיתה ח’ יקֱר!

החלֹ שלֹב ההרשמה לֹיתקֱ”א, דִרך אתר המנהלֹ לֹחינוך דִתי בוא והצטרף לֹמשפחה

mazkirut@yatka.org.il

דִוא"לֹ: |

02-9962281 : פרטים נוספים במזכירות הישיבה טלֹ

(200/214 )שלֹוחה

| 20.1.2017 | כב’ טבת, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

Made with