פרסומידע 832

פרסו

חדִש בישיבת בנ”ע אורות יהודִה אירועים אולֹם

ידִע

V.I.P

מחירים מיוחדִים לֹמזמינים הראשונים

בר/בת מצוות בריתות

קֱטרינג חלֹבי ובשרי

שבתות חתן

אפשרות גם לֹבדִ”ץ העדִה החרדִית | כשרות מהודִרת רבנות ירושלֹים |

(1 )שלֹוחה 9933406 dgorot@gmail.com

לֹהזמנות דִגנית: | , אפרת 17 מתתיהו הכהן

| כב’ טבת, תשע"ז | 20.1.2017 | 9

ידִע

פרסו

Made with