פרסומידע 834

חורף חם עם הבשר מוישה שלֹ

בס”דִ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום שלֹישי

יא’ שבט 7.2.17

בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

מיוחדִים לֹחורף

סטייקֱ אנטריקֱוט, שפונדִרה וקֱציצות. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף. )עוף לֹלֹא אנטיביוטיקֱה(. עוף / הודִו דִגים מיוחדִים. בשרים לֹתבשילֹי קֱדִירה, פויקֱה ולֹתנור.

בקֱרו אותנו בחנות המקֱוונת

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com לֹברורים, עצות והזמנות: משה | ניתן לֹבצע הזמנות דִרך החנות המקֱוונת, ווטסאפ, פקֱס וכמובן טלֹפונית

המומחים איתנו ואתם מרוויחים

דִ”ר יוסף קֱובלֹסקֱי כירורגיה ושתלֹים )עקֱירות שיני בינה( דִ”ר מיטש רוזנר כלֹלֹית אסטטיקֱה והלֹבנה רפואת שיניים | דִ”ר זהבה נביס ילֹדִים דִ”ר נפתלֹי נביס כלֹלֹית ואורתודִונטיה רפואת שיניים וכמובן, רופאינו הוותיקֱים ממשיכים לֹשרת שנה 30- אתכם נאמנה כבר קֱרוב לֹ זמן המתנה לֹטיפולֹ קֱצר יחסית. לֹמבוטחי חברת הביטוח-טיפולֹ ע"י מומחה מזכה בדִ"כ בהחזר מחברות הביטוח. )הכלֹ עלֹ-פי הסכמי ותנאי חברות הביטוח ועלֹ אחריותן(. רפואת מומחים במקֱום לֹלֹא צורך בנסיעות.

במרפאת שלֹ דִ"ר קֱובלֹסקֱי, ממשיכים השיניים לֹהתחדִש ומרחיבים את הרופאים במרפאה צוות כלֹ אחדִ מומחה בתחומו: דִ"ר איתן מורה מומחה לֹטיפולֹי שורש, בוגר בית ספר לֹרפואת שיניים שלֹ האוניברסיטה העברית והדִסה. דִ"ר שגיא סיון מומחה בכירורגיה, בוגר בית ספר לֹרפואת שיניים שלֹ האוניברסיטה העברית והדִסה.

9931348 התקֱשרו עכשיו: לֹמידִע עלֹ מגוון הטיפולֹים במרפאה

| דִ”ר לֹילֹי גיסר ואמיעדִ בסטיקֱר שינניות

|

dds@dryossi.com

www.israeldentist.co.il

מרכז קֱניות התאנה, אפרת |

| 3.2.2017 | ז’ שבט, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker