פרסומידע 834

ידִע

פרסו

834 גלֹיון

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ בא ז’ שבט תשע”ז 3.2.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online magazine maker