פרסומידע - גיליון 842

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

משלֹוחים חינם achuzathzklavim@gmail.com

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות חג שמח ואביב פורח

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

Made with