פרסומידע - גיליון 842

בס"דִ

נווה דִניאלֹ

מוצאי שביעי שלֹ פסח 17.4 , כא’ ניסן 22:00 פתוח מהשעה לֹחמים, לֹחמניות, פיתות, כלֹ המאפים בואו בהמוניכם!

יום ראשון, יג’ ניסן (9/4) ערב בדִיקֱת חמץ בלֹילֹה 2.00 פתוח עדִ

רשע, חכם, תם ושאינו יודִע לֹשאולֹ

אבלֹ לֹשיפון כולֹם באים לֹאכולֹ

במאפיית שיפון דִוכני אוכלֹ עם שלֹלֹ הפתעות טוסטים ועודִ... | פיצות | דִוכני פאלֹפלֹ

₪ - רקֱ 50

פיתה פאלֹפלֹ פחית שתיה +

פיצה משפחתית בקֱבוקֱ שתיה גדִולֹ +

₪ - רקֱ 15

הכונו לֹמתחם שלֹ שיפון | מבצעים מיוחדִים VIP

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 20:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ יום ו' 6:00- ימים: א'-ה' 15:00

Made with