פרסומידע - גיליון 842

המעדִניה פתוחה לֹשרותכם עם אוכלֹ מוכן כלֹ ימות השבוע

בהזמנה מראש &100- עלֹ כלֹ קֱניה ב גביע סלֹט מתנה

כשר לֹפסח בהשגחת המועצה הדִתית אפרת

מכילֹ קֱטניות קֱיים במקֱום מקֱרר עם מוצרים לֹלֹא חשש קֱטניות

31

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

Made with