פרסומידע - גיליון 842

ידִע

פרסו

842 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ ויקֱרא דִ’ ניסן תשע”ז 31. 3.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בס”דִ

מוצרי אביב לֹחג האביב מוישה הורביץ עם הבשר שלֹ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום

שלֹישי ח’ ניסן 4.4.17

בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

מחירים מיוחדִים!

אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף סטייקֱ אנטריקֱוט צלֹעות טלֹה שוקֱ טלֹה שפונדִרה עוף / הודִו )עוף לֹלֹא אנטיביוטיקֱה( דִגים מיוחדִים

בקֱרו אותנו בחנות המקֱוונת

| 04-6762051 : פקֱס | 052-3261886 | 04-6600359 www/hbasar.com לֹברורים, עצות והזמנות: משה | ניתן לֹבצע הזמנות דִרך החנות המקֱוונת, ווטסאפ, פקֱס וכמובן טלֹפונית

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

מכובדִ

אלֹגנטי

חגיגי

אביבי

רוצים לֹפאר את שולֹחן החג?

מגוון רעיונות לֹעיצוב שיפתיעו אפילֹו אתכם...

| | | תבניות וכלֹי אחסון כוסות רגלֹ מגשי קֱריסטלֹ ומוצרי פופ מפיונים ומפיות תואמות | | | | ראנרים במבחן דִגמים חובקֱני מפיונים סטים מרהיבים סירים חדִ פעמיים ועודִ....

, ביתר עילֹית, טלֹ: 16 רח' אלֹעזר המודִעי 5804485 חניה בשפע 10:00-12:30 יום שישי 5:00-10:00 , ערב 10:00-2:00 פתוח: בוקֱר www.spizher.co.il

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 3

ידִע

פרסו

KOSHER

B U TC H E R S H O P

Only best quality israeli meat

MEAT

nis 1kg 100 Israeli shchita

Fresh lamb

nis 3 kg 90

Regular minced meat

lowest price in the country Meat on the bone

nis 2 kg 140 Natural Farming

Also available London broil. brisket. rumpstaek. spare ribsnd all other fresh meat cuts

FISH

nis 1kg 100

Cleaned salmon

nis 4kg 100

Fresh sea bass fillets

Frozen sea bass 19.90kg

Also available – white grouper / trout, sardines and more

CHICKEN

Whole cleaned chicken no antibiotics or hormones ready for cooking

פרסו

ידִע

nis 1kg 22.90

All types of chicken partsand turkey

Our recommended and special meat for the BBQ: Homemade Merguez sausages Homemade stuffed spleen Homemade burgers Goose liver, hearts and breast

פרה אדִומה סניף אפרת רח’ התאנה 02-99766066 . מרכז התאנה טלֹ 14:00 , ערבי שבת וחג עדִ 9:00-20:00 ’ ג’-ה 9:00-19:00 :’ שעות פתיחה ב

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

> עבודִה עברית <

לֹמהדִרין

אך ורקֱ סחורה ישראלֹית הכי איכותיתשיש

מחלֹקֱת בשר

שחיטה ישראלֹית

100 קֱ”ג רקֱ- 1 רבע כבש טרי 140 קֱ”ג רקֱ- 2 בשר עלֹ עצם 90 קֱ”ג רקֱ- 3 טחון רגילֹ &

&

חווה טבעית

&

הכי זולֹ בארץ

אוסבקֱו ועודִ

כמו"כ ניתן לֹהשיג גם בשר: אסדִו, שפיצ'צאקֱ, אוויזטת,

מחלֹקֱת דִגים 100 קֱ”ג רקֱ- 1 פילֹה סלֹמון נקֱי 100 קֱ”ג רקֱ- 4 מושט טרי 19.90 קֱ”ג 1 פילֹה מושט קֱפוא &

&

&

קֱ”ג 3- מוגבלֹ לֹ

עופות טריים עוף שלֹם נקֱי לֹלֹא אנטיביוטיקֱה ולֹלֹא הורמונים מוכן לֹהגשה 22.90 קֱ”ג רקֱ- 1 &

פרסו

ידִע

V.I.P

כלֹ סוגי העופות וההודִו

המומלֹצים והמיוחדִים שלֹנו עלֹ האש: מרגז – עבודִת ידִ טחולֹ ממולֹא עבודִת ידִ קֱציצות הבית , חזה לֹבבות אווז אווז,

כבדִ

*יחס אישי לֹכלֹ לֹקֱוח

אווז

פרה אדִומה סניף אפרת רח’ התאנה 02-99766066 . מרכז התאנה טלֹ

14:00 , ערבי שבת וחג עדִ 9:00-20:00 ’ ג’-ה 9:00-19:00 :’ שעות פתיחה ב

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 5

ידִע

פרסו

שרות ואמינות אביב הגיע לֹמשתלֹת גוש עציון עם שירות שלֹ משתלֹת הגוש ויעוץ כלֹ אחת יכולֹה בואי והתחדִשי לֹחג בבית ובגינה מבחר אדִניות, כדִים, עציצים, ושיחים לֹבית ולֹבחוץ ניתן לֹהזמין זרים ופרחים לֹחג | במחירים הזולֹים ביותר

עבודִה עברית

פרסו

ידִע

V.I.P

משתלֹת גוש עציון הקֱמת גינות, גינון ואחזקֱה, נקֱיון גינות חומרי הדִברה | מבחר עצים | מגוון כדִים | שיחים | עציצים

שעות פתיחה: 19:30-8:00 ' ימים א'-ה צומת גוש עציון 9933399 : טלֹ 052-4161614 : אוהדִ

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

)לֹא בשבת( יאיר

050-5484839

(not on Shabbat)

YAIR

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 7

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

מבצעים מטורפים

פרסו

ידִע

V.I.P

בי גי קֱרילֹ סופר לֹיטר 5

שפכטלֹ אמריקֱאי אייפלֹ רוקֱ סופר לֹיטר 4.5 19. & 90 רקֱ

סופר קֱרילֹ 2000

נירלֹט סופרוויט לֹיטר 18 200 & רקֱ

לֹיטר 18

לֹבן מבריקֱ

42 & רקֱ

255 & רקֱ

מברגה אימפקֱט 12 W לֹיתיום מילֹווקֱי

מברגה אימפקֱט דִהוולֹט ברשלֹס 18 V DCF886M2

מברגה אימפקֱט דִהוולֹט 10.8 V

רולֹר לֹצבע

965 & רקֱ

19. & 90 רקֱ

1600 & רקֱ

700 & רקֱ

, לֹמביא מודִעה זו 26-31/3/17 *המבצע לֹשבוע בלֹבדִ

binyanhagush@gmail.com

פרסו | דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 9 02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: ידִע

צומת גוש עציון

טלֹ:

Kitchenshop קֱ י י ט ר י נ ג

מבשלֹים לֹכם את הפסח

סלֹטים סוגים לֹבחירה 6 סלֹט חצילֹים עלֹ האש

מנה עיקֱרית מנות לֹבחירה 2 שניצלֹ מטוגן שניצלֹונים חזה עוף בגרילֹ עם בצלֹ מטוגן ופטרוזילֹיה עוף סיני עוף בגרילֹ עוף בקֱרמלֹ עוף עם פירות יבשים פרגית עלֹ האש פרגית ברוטב טריאקֱי חזה עוף ממולֹא ירקֱות מוקֱפצים חזה עוף ממולֹא בפירות יבשים אומצת בקֱר-צלֹי בירקֱות שורש לֹשון בקֱר ברוטב פלֹפלֹת שישקֱבב עלֹ הגרילֹ בשר גולֹש הונגרי בשר סצואן

סלֹט חצילֹים במיונז סלֹט חצילֹים מזרחי סלֹט חצילֹים ניגרט

תפריט לֹפסח 2 0 1 7

סלֹט סלֹקֱ פרוס בלֹימון ופטרוזילֹיה סלֹט סלֹקֱ חי מגורדִ עם לֹימון וגזר

סלֹט גזר מרוקֱאי פיקֱנטי סלֹט גזר חי בלֹימון ושום סלֹט תפו"א רוסי)במיונז( סלֹט פלֹפלֹ חריף בשום ושמ"ז סלֹט מטבוחה עגבניות ופלֹפלֹים חריפים ושום סלֹט פלֹפלֹ צבעים 3 סלֹט קֱישואים מטוגנים סלֹט כרוב תאילֹנדִי

סלֹט כרוב מזרחי סלֹט כרוב במיונז סלֹט מלֹפפון בשמיר ירקֱות ופטריות + סלֹט חסה סלֹט טורקֱי חמוצים ביתם מירקֱות טרם סלֹט עגבניות שרי בפסטו איטלֹקֱי

מנה ראשונה מנות לֹבחירה 2 מוסקֱה בשרי ברוטב עגבניות ובזילֹקֱום גלֹילֹת חצילֹים ממולֹאת בשר וצנוברים

סוגים לֹבחירה 3 תוספות חמות תפו"א בפלֹפלֹת אדִומה תפו"א אנא בתוספת בצלֹ רקֱ תפו"א ובטטה סהרונים בטטה בקֱרמלֹ אורז סיני אורז צהוב אורז עם צימוקֱים ושקֱדִים רטט ירקֱות או ירקֱות מוקֱפצים אפונה עם בצלֹ וסלֹרי שעועית מוקֱפצת עם ירקֱות שורש שעועית ירוקֱה ברוטב עגבניות קֱישואים מוקֱפצים עם שמיר במיה מזרחית זיתים מרוקֱאים

בלֹינצ'ס פטריות בלֹינצ'ס תפו"א בלֹינצ'ס בשר

פלֹפלֹ ממולֹא בבשר רקֱות מוקֱפצים מפרום ממולֹא בשר ברוטב פטריות ין כרוב ממולֹא אורז רקֱות כבדִ קֱצוץ דִג פילֹה מושט ברוטב מזרחי דִג נסיכה ברוטב מזרחי דִג נסיכה עם עשבי תיבולֹ דִג סלֹומון עם עשבי תיבולֹ קֱציצות דִגים בטיגון דִג סולֹ מטוגן בלֹימון ופטרוזילֹיה גפילֹטעפיש

אפשרות לֹמנה עיסקֱית הכולֹלֹת מנות 5

ב- & 350 ראשונות עיקֱריות סלֹטים +

&75 : מחיר לֹמנה

כשר לֹמהדִרין לֹאוכלֹי קֱטניות בלֹבדִ

054-7453161 ,02-6485571 : לֹהזמנות שמעון

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

גדִר אלֹומיניום לֹלֹא תחזוקֱה התקֱנה פשוטה במחיר שפוי ניתן לֹהשיג גם בגוונים שונים

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן עכשיו קֱבלֹ לֹפני פסח!

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

11

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

13

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

הסניף הקֱרוב אלֹיך: ביתר עילֹית

חניה בשפע | 02-58001111 | 7 הר”ן |

15

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

17

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

19

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

חנות חיות מחמדִ

כלֹבים, חתולֹים, מכרסמים, ציפורים, דִגים, זוחלֹים

אחוזת הכלֹבים

מזון לֹחיות לֹפסח מחירים הכי זולֹים בגוש

10:00-13:30 ’ יום ו 10:00-19:00 ’ שעות פתיחה: ימים א’-ה 052-6919989 ,02-5023731 . טלֹ | אפרת | 1 שדִרות האחוזה 052-8687989 ,02-9935386 . טלֹ | מרכז מסחרי כפר עציון משלֹוחים חינם בחולֹ המועדִ בהזמנות טלֹפוניות

משלֹוחים חינם achuzathzklavim@gmail.com

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות חג שמח ואביב פורח

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

21

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

בס"דִ

פסח בחשמלֹ גוש עציון!

תנור פירולֹיטי INDESIT FIM88IX

בלֹנדִר Sachs EF780 בלֹנדִר מקֱלֹ משולֹב עשוי נירוסטה מתאים לֹהכנת שייקֱים, רטבים וקֱוקֱטיילֹים מקֱציף ביצים

32“ ’ מסך אדִג LED

1586/746 מסך ברזולֹוציה LED 1:3000 ניגודִיות 4.5 קֱצב רענון מלֹיון צבעים 14.7 מנגנון החלֹקֱת תמונה

תוכניות לֹאפיה 8 בישולֹ טורבו ארץ יצור: איטלֹיה

2,190 &

69 &

699 &

מיקֱסר ידִ Sachs EF-502

כדִ חשמלֹי נשלֹף Sachs EF-750

לֹיטר 30 טוסטר אובן Sachs EF-752 טוסטר אובן לֹגרילֹ, אפיה, בישולֹ וחימום מזון כולֹלֹ תבנית ורשת טרמוסטט טיימר מצבים: 3 כפתור הפעלֹה גוף חימום עלֹיון לֹחודִ, תחתון לֹחודִ או שניהם יחדִ

גוף חימום נסתר. לֹיטר. 1.7 קֱנקֱן בסיס עגולֹ מסתובב מעלֹות. 360 פילֹטר לֹסינון המים. נורת ביקֱורת. חודִשים. 12 : אחריות

מהירויות 3 אחיזה נוחה

זוגותת מקֱצפים 2 לֹהקֱצפה ולֹלֹישה מתפרקֱ בקֱלֹות לֹניקֱוי

49 &

49 &

260 &

בלֹנדִר זקֱ”ש

מגירות 7 מקֱפיא LACASA LC391W

מקֱרר מקֱפיא עלֹיון LACASA LC473

500 עוצמה W לֹיטר 1.5 קֱיבולֹת כולֹלֹ מטחנת קֱפה ותבלֹינים

לֹיטר 251 נפח כלֹלֹי ברוטו לֹ’ 239 נפח כלֹלֹי נטו מגירות גדִולֹות נשלֹפות 7 מערכת הפשרה אוטומטית )קֱירור יבש( NO FROST כוכבי קֱור 4 דִרוג בעלֹ כושר הקֱפאה מהיר מצב הקֱפאה מוגברת

לֹיטר 478 נפח כלֹלֹי ברוטו לֹ’ 355 נפח תא קֱירור נטו לֹ’ 97 נפח תא הקֱפאה נטו מערכת הפשרה אוטומטית )קֱירור יבש( NO FROST

89 &

2,490 &

2,490 &

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה: |

hsmal.g@walla.com

|

02-9933096

02-9932978 פקֱס. טלֹ. |

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

25

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

באנגלֹו סכסון -

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

דִירות

בית פרטי יחודִי בישוב אלֹעזר! חדִרים, נגישות לֹנכה, חניה, 11 , מ”ר 800 מ”ר, מגרש גדִולֹ 250- כ יחידִה לֹהשכרה, ממוקֱם באזור שקֱט, קֱרוב לֹבית הכנסת.

לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך מינואר 050-7434182 (19:00 )אחרי

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031 לֹהשכרה באפרת בגפן בהזדִמנות! יח"דִ חצר + , כ. פרטית 052-7656067 : טלֹ לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה לֹמכירה ברמת ממרא חדִ' רחבה, משופצת 4 פרגולֹה + מחסן + 052-3474678 : טלֹ דִירה לֹמכירה ולֹהשכרה נמצא בגלֹיון פרסומידִע המאגר הגדִולֹ עכשיו במהדִורה הדִיגטלֹית!! לֹהשכרה באפרת בגבעת התמר, קֱוטג' חדִ' 6 , מ"ר 170 , יפיפה

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

לֹמכירה

לֹהשכרה משרדִ בן חדִר אחדִ או שניים בבנין המועצה באפרת 9931471 050-6747382 לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה בזית, באפרת גינה, + ' חדִ 5 דִופלֹקֱס מחסנים, משופץ לֹלֹא 054-6873004 : תיווך, טלֹ 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799

בזית אופציה + חדִ’, מרפסת ענקֱית 4 דִירת חדִ’ מדִהימה בבנייני חפציבה 4 דִירת & 1,675,000 , חדִ’ מדִהימה 5 דִירת חדִ’ ביהודִה המכבי 5 דִירת גן & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’ 7 פנטהאוז מפואר חדִ’ כ. פרטית, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז אופציה . + חדִ’ בחפציבה 5 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר ב"דִה וילֹיג חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג מדִהים

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

נמכר!

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

. & 2,800,000 , מ”ר 210 ’ קֱוטג מלֹיון 4.3 , יחידִה + דִו משפחתי ענקֱ

נמכר!

תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

1,400,000 , אופציה + ’ ח 4 דִירת גן & בגפן

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה &

אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ תושב הגוש, מאיר כץ 053-4310414 טלֹ:

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

חימום תת רצפתי גינה גדִולֹה, חניה, מיקֱום מעולֹה! כניסה מיידִית! 050-6320412 לֹהשכרה באפרת חדִ' 6 קֱוטג' חדִש לֹפרטים: משה 050-8511600/1

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

לֹהשכרה

חדִרים 8 קֱוטג’ מפואר בזית דִו משפחתי בנצח ירושלֹים בדִקֱלֹ חדִרים 3 דִירת בדִקֱלֹ חדִ’ משופצת, לֹלֹא מדִרגות 5 בגפן וילֹה ענקֱית! בגפן חדִ’ 4.5 דִירת גן בתמר חדִ’ 7 דִופלֹקֱס גן בנוה דִניאלֹ

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

052-4588716 גבי, www.angelrealty.co.il

israel_b_a@walla.co.il

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

חדִש! פתיחת מועדִון לֹקֱוחות אצלֹ רותי הטבות ומבצעים לֹבעלֹי כרטיס מועדִון בלֹבדִ. הכרטיס לֹלֹא עלֹות.

מבחר מוצרים חדִשים ויחודִיים רקֱ אצלֹ

| עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' פתוח במוצ"ש, יום ו | 9:00-21:00 ימים א-ה

052-3787789 נוה דִניאלֹ - בכיכר ימינה

27

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

בעלֹ/ת נסיון במכירות שירותי, תנאים טובים! מוכר/ת/ מנהלֹ/ת חנות קֱלֹיבר דִרוש/ה 3 לֹחב'

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il

דִרושים

אבידִות

צרור אבדִ 28/2- ב בכיכר הדִקֱלֹים מפתחות בזית הושאר בתא הדִואר 052-4339009 עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

רקֱ פניות מתאימות תיעננה

merav@caliber-3.com לֹפרטים ולֹשלֹיחת קֱו”ח:

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

דִרושה גרפיקֱאית

מנה”ח ועוזר/ת אדִמנסטרטיבית לֹחב’ בניה ידִע במערכות מחשוב עם נסיון ויחסי אנוש office@ephi-magal.com 052-2408508 טלֹ: 02-9934924 פקֱס: הנה"ח + מנהלֹ/ת משרדִ וחשבשבת, במגדִלֹ 2+3 עוז, אורינטציה גביה 050-2877027 . ושיווקֱ

9309052 : קֱו"ח לֹפקֱס orliprint@bezeqint.net ידִע בתוכונות CS

050-2052105

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

מכוניות

רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

,2003 מאזדִה מקֱומות 7 , ממוגנת גגון, מצב מכני מצוין + 054-2186699 MPV

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ביגודִ נעלֹים ואביזרים איכותיים לֹכלֹ המשפחה כלֹ החנות במבצע 1+1 מעכשיו ועדִ סוף פסח

בוטיקֱ ידִ שניה

10:00-12:00 ’ א’ ב’ דִ’ ו

15:30-19:30 ’ ג |

20:00-22:00 ’ א’ ה

אצלֹ נריסה מיזם חברתי

20:00-21:00 ועכשיו גם מוצ”ש

רח’ פיטום הקֱטורת, גבעת הזית-אפרת בית הרביעי מצדִ ימין אחרי כיכר הדִקֱלֹים 054-7530942 עלֹ כלֹ שאלֹה: טובי

חדִש! פתיחת מועדִון לֹקֱוחות אצלֹ רותי הטבות ומבצעים לֹבעלֹי כרטיס מועדִון בלֹבדִ. הכרטיס לֹלֹא עלֹות.

רוצים לֹשמח מישהו? הביאו מתנה או שובר קֱניה שלֹ

חנות המתנות האחת והיחידִה

| עדִ שעה לֹפני שבת 8:00 ' פתוח במוצ"ש, יום ו | 9:00-21:00 ימים א-ה

052-3787789 נוה דִניאלֹ - בכיכר ימינה

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

מתנות לֹפסח

שימו לֹב! חדִש בעודִפימלֹה

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה 052-2908898 קֱולֹקֱציית קֱיץ וחג 50 % ב- הנחה חדִשה ומדִהימה עלֹ המדִפים לֹכלֹ המשפחה

80 &

50 &

25 &

כיסוי לֹבקֱבוקֱ יין שקֱית לֹאפיקֱומן מגבות ידִיים ורחץ 3 מארז

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

פרתה גוש הביטאון שלֹ תושבי אפרת, קֱרית ארבע וגוש עציון

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

050-5671199 | 9938977

דִרושים כתבים כתבים צעירים כתבי שטח סוקֱרי אירועים

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

העברה בנקֱאית

לֹלֹא עמלֹות !!

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

עברית רהוטה אנגלֹית - יתרון כושר התבטאות ויכולֹת כתיבה נסיון עיתונאי - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

שעות פתיחה:

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

Yafo St. Tel

29

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

Prepared foods

available all week

With every 100 nis advance order Receive a free Salad

Contains Kitniyot (legumes) We have a separate refrigerator of non Kitniyot items

Kosher L’Pesach Moetza Datit of Efrat

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 30

ידִע

פרסו

המעדִניה פתוחה לֹשרותכם עם אוכלֹ מוכן כלֹ ימות השבוע

בהזמנה מראש &100- עלֹ כלֹ קֱניה ב גביע סלֹט מתנה

כשר לֹפסח בהשגחת המועצה הדִתית אפרת

מכילֹ קֱטניות קֱיים במקֱום מקֱרר עם מוצרים לֹלֹא חשש קֱטניות

31

| דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 |

ידִע

פרסו

בס"דִ

נווה דִניאלֹ

מוצאי שביעי שלֹ פסח 17.4 , כא’ ניסן 22:00 פתוח מהשעה לֹחמים, לֹחמניות, פיתות, כלֹ המאפים בואו בהמוניכם!

יום ראשון, יג’ ניסן (9/4) ערב בדִיקֱת חמץ בלֹילֹה 2.00 פתוח עדִ

רשע, חכם, תם ושאינו יודִע לֹשאולֹ

אבלֹ לֹשיפון כולֹם באים לֹאכולֹ

במאפיית שיפון דִוכני אוכלֹ עם שלֹלֹ הפתעות טוסטים ועודִ... | פיצות | דִוכני פאלֹפלֹ

₪ - רקֱ 50

פיתה פאלֹפלֹ פחית שתיה +

פיצה משפחתית בקֱבוקֱ שתיה גדִולֹ +

₪ - רקֱ 15

הכונו לֹמתחם שלֹ שיפון | מבצעים מיוחדִים VIP

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 20:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ יום ו' 6:00- ימים: א'-ה' 15:00

Made with