פרסומידע - גיליון 842

בס”דִ

מוצרי אביב לֹחג האביב מוישה הורביץ עם הבשר שלֹ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום

שלֹישי ח’ ניסן 4.4.17

בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

מחירים מיוחדִים!

אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף סטייקֱ אנטריקֱוט צלֹעות טלֹה שוקֱ טלֹה שפונדִרה עוף / הודִו )עוף לֹלֹא אנטיביוטיקֱה( דִגים מיוחדִים

בקֱרו אותנו בחנות המקֱוונת

| 04-6762051 : פקֱס | 052-3261886 | 04-6600359 www/hbasar.com לֹברורים, עצות והזמנות: משה | ניתן לֹבצע הזמנות דִרך החנות המקֱוונת, ווטסאפ, פקֱס וכמובן טלֹפונית

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with