פרסומידע - גיליון 842

Kitchenshop קֱ י י ט ר י נ ג

מבשלֹים לֹכם את הפסח

סלֹטים סוגים לֹבחירה 6 סלֹט חצילֹים עלֹ האש

מנה עיקֱרית מנות לֹבחירה 2 שניצלֹ מטוגן שניצלֹונים חזה עוף בגרילֹ עם בצלֹ מטוגן ופטרוזילֹיה עוף סיני עוף בגרילֹ עוף בקֱרמלֹ עוף עם פירות יבשים פרגית עלֹ האש פרגית ברוטב טריאקֱי חזה עוף ממולֹא ירקֱות מוקֱפצים חזה עוף ממולֹא בפירות יבשים אומצת בקֱר-צלֹי בירקֱות שורש לֹשון בקֱר ברוטב פלֹפלֹת שישקֱבב עלֹ הגרילֹ בשר גולֹש הונגרי בשר סצואן

סלֹט חצילֹים במיונז סלֹט חצילֹים מזרחי סלֹט חצילֹים ניגרט

תפריט לֹפסח 2 0 1 7

סלֹט סלֹקֱ פרוס בלֹימון ופטרוזילֹיה סלֹט סלֹקֱ חי מגורדִ עם לֹימון וגזר

סלֹט גזר מרוקֱאי פיקֱנטי סלֹט גזר חי בלֹימון ושום סלֹט תפו"א רוסי)במיונז( סלֹט פלֹפלֹ חריף בשום ושמ"ז סלֹט מטבוחה עגבניות ופלֹפלֹים חריפים ושום סלֹט פלֹפלֹ צבעים 3 סלֹט קֱישואים מטוגנים סלֹט כרוב תאילֹנדִי

סלֹט כרוב מזרחי סלֹט כרוב במיונז סלֹט מלֹפפון בשמיר ירקֱות ופטריות + סלֹט חסה סלֹט טורקֱי חמוצים ביתם מירקֱות טרם סלֹט עגבניות שרי בפסטו איטלֹקֱי

מנה ראשונה מנות לֹבחירה 2 מוסקֱה בשרי ברוטב עגבניות ובזילֹקֱום גלֹילֹת חצילֹים ממולֹאת בשר וצנוברים

סוגים לֹבחירה 3 תוספות חמות תפו"א בפלֹפלֹת אדִומה תפו"א אנא בתוספת בצלֹ רקֱ תפו"א ובטטה סהרונים בטטה בקֱרמלֹ אורז סיני אורז צהוב אורז עם צימוקֱים ושקֱדִים רטט ירקֱות או ירקֱות מוקֱפצים אפונה עם בצלֹ וסלֹרי שעועית מוקֱפצת עם ירקֱות שורש שעועית ירוקֱה ברוטב עגבניות קֱישואים מוקֱפצים עם שמיר במיה מזרחית זיתים מרוקֱאים

בלֹינצ'ס פטריות בלֹינצ'ס תפו"א בלֹינצ'ס בשר

פלֹפלֹ ממולֹא בבשר רקֱות מוקֱפצים מפרום ממולֹא בשר ברוטב פטריות ין כרוב ממולֹא אורז רקֱות כבדִ קֱצוץ דִג פילֹה מושט ברוטב מזרחי דִג נסיכה ברוטב מזרחי דִג נסיכה עם עשבי תיבולֹ דִג סלֹומון עם עשבי תיבולֹ קֱציצות דִגים בטיגון דִג סולֹ מטוגן בלֹימון ופטרוזילֹיה גפילֹטעפיש

אפשרות לֹמנה עיסקֱית הכולֹלֹת מנות 5

ב- & 350 ראשונות עיקֱריות סלֹטים +

&75 : מחיר לֹמנה

כשר לֹמהדִרין לֹאוכלֹי קֱטניות בלֹבדִ

054-7453161 ,02-6485571 : לֹהזמנות שמעון

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

Made with