פרסומידע - גיליון 842

מבצעים מטורפים

פרסו

ידִע

V.I.P

בי גי קֱרילֹ סופר לֹיטר 5

שפכטלֹ אמריקֱאי אייפלֹ רוקֱ סופר לֹיטר 4.5 19. & 90 רקֱ

סופר קֱרילֹ 2000

נירלֹט סופרוויט לֹיטר 18 200 & רקֱ

לֹיטר 18

לֹבן מבריקֱ

42 & רקֱ

255 & רקֱ

מברגה אימפקֱט 12 W לֹיתיום מילֹווקֱי

מברגה אימפקֱט דִהוולֹט ברשלֹס 18 V DCF886M2

מברגה אימפקֱט דִהוולֹט 10.8 V

רולֹר לֹצבע

965 & רקֱ

19. & 90 רקֱ

1600 & רקֱ

700 & רקֱ

, לֹמביא מודִעה זו 26-31/3/17 *המבצע לֹשבוע בלֹבדִ

binyanhagush@gmail.com

פרסו | דִ’ ניסן, תשע"ז | 31.3.2.2017 | 9 02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: ידִע

צומת גוש עציון

טלֹ:

Made with