פרסומידע - גיליון 842

בס"דִ

פסח בחשמלֹ גוש עציון!

תנור פירולֹיטי INDESIT FIM88IX

בלֹנדִר Sachs EF780 בלֹנדִר מקֱלֹ משולֹב עשוי נירוסטה מתאים לֹהכנת שייקֱים, רטבים וקֱוקֱטיילֹים מקֱציף ביצים

32“ ’ מסך אדִג LED

1586/746 מסך ברזולֹוציה LED 1:3000 ניגודִיות 4.5 קֱצב רענון מלֹיון צבעים 14.7 מנגנון החלֹקֱת תמונה

תוכניות לֹאפיה 8 בישולֹ טורבו ארץ יצור: איטלֹיה

2,190 &

69 &

699 &

מיקֱסר ידִ Sachs EF-502

כדִ חשמלֹי נשלֹף Sachs EF-750

לֹיטר 30 טוסטר אובן Sachs EF-752 טוסטר אובן לֹגרילֹ, אפיה, בישולֹ וחימום מזון כולֹלֹ תבנית ורשת טרמוסטט טיימר מצבים: 3 כפתור הפעלֹה גוף חימום עלֹיון לֹחודִ, תחתון לֹחודִ או שניהם יחדִ

גוף חימום נסתר. לֹיטר. 1.7 קֱנקֱן בסיס עגולֹ מסתובב מעלֹות. 360 פילֹטר לֹסינון המים. נורת ביקֱורת. חודִשים. 12 : אחריות

מהירויות 3 אחיזה נוחה

זוגותת מקֱצפים 2 לֹהקֱצפה ולֹלֹישה מתפרקֱ בקֱלֹות לֹניקֱוי

49 &

49 &

260 &

בלֹנדִר זקֱ”ש

מגירות 7 מקֱפיא LACASA LC391W

מקֱרר מקֱפיא עלֹיון LACASA LC473

500 עוצמה W לֹיטר 1.5 קֱיבולֹת כולֹלֹ מטחנת קֱפה ותבלֹינים

לֹיטר 251 נפח כלֹלֹי ברוטו לֹ’ 239 נפח כלֹלֹי נטו מגירות גדִולֹות נשלֹפות 7 מערכת הפשרה אוטומטית )קֱירור יבש( NO FROST כוכבי קֱור 4 דִרוג בעלֹ כושר הקֱפאה מהיר מצב הקֱפאה מוגברת

לֹיטר 478 נפח כלֹלֹי ברוטו לֹ’ 355 נפח תא קֱירור נטו לֹ’ 97 נפח תא הקֱפאה נטו מערכת הפשרה אוטומטית )קֱירור יבש( NO FROST

89 &

2,490 &

2,490 &

חשמלֹ גוש עציון

10:30-13:00 ’ , ו 11:00-19:00 ’ א’-ה

קֱיבוץ כפר עציון שעות פתיחה: |

hsmal.g@walla.com

|

02-9933096

02-9932978 פקֱס. טלֹ. |

| 31.3.2.2017 | דִ’ ניסן, תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

Made with