פרסומידע - גיליון 844

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועם לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with