פרסומידע - גיליון 844

ידִע

פרסו

844 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, תזריע מצורע ב’ אייר תשע”ז 28.4.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

יעקֱב שירותי קֱיטרינג

כלֹ סוגי האירועים

שבתות חתן | בת מצװה | בר מצװת | חתונות אירועים עסקֱײם | אזכרות

איכות וטעם ברמה גבוהה אירועים בכלֹ מקֱום שתחפוץ אירועם לֹפי בקֱשת הלֹקֱוח אירועים קֱטנים וגדִולֹים

054-5838420 : לֹהזמנות

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 | 3

ידִע

פרסו

מכון הקֱוסמטיקֱה שלֹ נ ו עה ר ו תם

הורדִתשיער לֹצמיתות במכשיר הטוב ביותר

מהיר יותר

30% הנחה

לֹלֹא כאבים

הכי משתלֹם

מסיר לֹצמיתות

שירה ונועה מאחלֹות חג עצמאותשמח!

יעילֹ יותר

054-2111351 . אלֹון שבות טלֹ

9931951 . טלֹ

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 4

ידִע

פרסו

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

צבע מ.דִ. לֹצביעה חיצונית טמבור

מוטיפילֹה שפכטלֹ חיצוני אייפלֹ 39 & רקֱ

נוזלֹ מקֱצועי לֹניקֱוי דִשא סינטטי 90 & רקֱ

290 רקֱ

&

ורנית לֹעץ טמבור לֹיטר 0.75

תוף חשמלֹ מקֱצועי מטר 10

שמן לֹדִקֱ BG

50 רקֱ

55 רקֱ

129 רקֱ

&

&

&

*המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ!

פרסו | ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 | 5 02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: ידִע

צומת גוש עציון

טלֹ:

הזמנות לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

בפיקֱוח וטרינרי

הקֱדִימו קֱניותכם לֹחג!!!

חוגגים עצמאות עם הבשר שלֹ מוישה

סטייקֱ אנטיקֱוט, שיפודִי פרגית, קֱבב, המבורגר נקֱניקֱיות חריפות, ועודִ.. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף בעלֹי כנף )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה( בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

אספקֱה ביום ראשון דִ’ אייר 30.4.17

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

בס"דִ

בס"דִ

נמרצת, ראש גדִולֹ, מסירות, יכולֹת ארגונית, בעלֹת רכב ורשיון נהיגה, לֹתקֱופה חלֹ”דִ לֹמעונות בשבילֹי החינוך גוש עציון דִרושות מנהלֹת מעון

לֹמעונות בשבילֹי החינוך גוש עציון דִרושה מזכירה

בעלֹת סדִר וארגון, שלֹיטה מלֹאה במחשב תודִעת שירות גבוהה יחסי אנוש טובים

מטפלֹות

חמות, אוהבות ומסורות לֹמשרה מלֹאה/חלֹקֱית

לֹפרטים התקֱשרי: 054-6966252

שכר טוב לֹמתאימות לֹפרטים התקֱשרי: 054-6966252

שכר טוב לֹמתאימות

בואו לֹגדִלֹ את דִור העתידִ...

בואו לֹגדִלֹ את דִור העתידִ...

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 6

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 8

ידִע

פרסו

משתלֹת גוש עציון מאחלֹת לֹכלֹ תושבי הגוש והסביבה

עבודִה עברית

חג עצמאות שמח בהזמנת גינה ממשתלֹת הגוש תקֱבלֹו

פרסו

ידִע

V.I.P

69 ה נ חה

%

עלֹ אחדִ מבין הפריטים הבאים: עץ פרי בגילֹ שנה | שתילֹ ורדִים | זיתים בגילֹ שנה וחצי 4.5.17 המבצע בתוקֱף עדִ לֹתאריך הקֱמה ואחזקֱת גינות במחיר חסר תקֱדִים ניתן לֹהזמין זרי פרחים לֹראש לֹחג השבועות

צומת גוש עציון | 19:30-8:00 ' שעות פתיחה: ימים א'-ה 052-4161614 : , אוהדִ 9933399 : טלֹ

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 | 9

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 10

ידִע

פרסו

11

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 12

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

נגמרו החגים... התחלֹנו מבצעים!!!

< גר' 100 מחירים לֹ אוכלֹ מוכן

נודִלֹס.................................................. מוסקֱה.............................................. ארטישוקֱ במילֹוי בשר.................. צלֹי בשר............................................ קֱציצות בקֱר ברוטב..................... 11.00 .................... חזה עוף בגרילֹ 11.00 דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי 14.00 ............. פילֹה מושט/אמנון פרגיות............................................... 11.00 ........ קֱציצות דִגים ברוטב 7.50 .................................... כרעיים 11.00..................... כבדִ עוף ובצלֹ 4.80........................................... אורז 4.80............................ תפו"א אפוי

&7.50 &9.00 &9.00 &14.00

ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח

&7.50 &7.50 &9.00

&10.00 &14.00 &7.50 &6.00 &10.00

&3.20 &3.20

מתקֱבלֹות הזמנות לֹקֱייטרינג ואירועים פרטיים

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

13

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 14

ידִע

פרסו

הכלֹ לֹעריכה מושלֹמת

מגוון רעיונות לֹעיצוב שיפתיעו אפילֹו אתכם...

, ביתר עילֹית טלֹ. 16 רח' רבי אלֹעזר המודִעי 5804485

www.spizher.co.il |

10:00-13:00 17:00-22:00 ,10:00-14:00 חניה בשפע | ו' שעות פתיחה: א'-ה'

15

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

Big selection of meat for barbeque

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 16

ידִע

פרסו

מבחר בשרי גדִולֹ לֹעלֹ האש

17

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 18

ידִע

פרסו

19

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 20

ידִע

פרסו

21

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 22

ידִע

פרסו

23

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

ישיבה תיכונית

אור תורה נווה שמואלֹ אפרת

לֹישיבת נווה שמואלֹ אפרת דִרושים

אם בית מסורה ואחראית

ר”מ לֹכיתה קֱטנה בעלֹ הסמכה לֹחינוך מיוחדִ

מזכירה בעלֹת ידִע ביישומי מחשב

מורה לֹמתמטיקֱה נסיון בהכנה לֹבגרות

מורה לֹעברית לֹכיתה מקֱדִמת

מורה לֹספרות

מדִריכי פנימיה )כולֹלֹ דִיור במקֱום(

02-5488433 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח: לֹפקֱס neveshmuel@gmail.com או לֹמיילֹ:

ישיבה תיכונית "אור מנחם" קֱרית ארבע

לֹשנה”לֹ תשע”ח דִרושים

מדִריכי פנימיה עו”ס/ית יועץ חינוכי

מדִריכי חוגים והעשרה - מדִריך חדִר כושר, ספורט קֱרב מגע, כדִורגלֹ, ניווטים. - גיטרה, אורגן, תופים. מוזיקֱה - נגרות, מסגרות. יצירה

053-9557434 : קֱו”ח לֹפקֱס או לֹמיילֹ: yoavc@yatka.org.il 052-5666970 : לֹפרטים

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 24

ידִע

פרסו

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

פרגולֹות העתידִ

גדִר אלֹומיניום לֹלֹא תחזוקֱה התקֱנה פשוטה במחיר שפוי ניתן לֹהשיג גם בגוונים שונים

נדִנדִה

גדִר אלֹומיניום

גדִר שוכב/עומדִ

אפשרות הרכבה עצמית פשוטה גם לֹאנשים שאינם מקֱצוענים, מכירה לֹפרגולֹנים ובעלֹי מקֱצוע ניתן לֹהתרשם ממגוון דִוגמאות באיזור

איכות לֹלֹא תחרות

הזמן וקֱבלֹ מידִ

פרגולֹה צבועה כולֹלֹ הצלֹלֹה

פרגולֹה בהשחלֹה גדִר בהשחלֹה התקֱנה מהירה ואיכותית ביותר | | פרגולֹה כשרה הלֹכתית לֹסוכות גוונים שלֹ פרגולֹה 12 | ומתפרקֱת לֹקֱיץ פרגולֹה מוגנת מים לֹחורף - נשלֹפת אפשרות לֹ | |

ט.לֹ.ח

052-3336614 : טלֹ לֹהזמנות

ובאתר "פרגולֹות העתידִ"

חפשו אותנו

25

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ', מרפסת 4 דִירת גדִולֹה עם נוף, מחסן, 050-7061414 ! מיידִי

תקֱוע תיווך בישוב תקֱוע לֹמכירה מטבח גדִולֹ, שרותים מרפסות 2 , כפולֹים מקֱורות, הסקֱה ביתית 050-5383799 בית מהמם ומרווח, כמעט חדִ’ עלֹ חצי דִונם 4 , חדִש יח’, כלֹ דִירה 2 בית שלֹ עודִ יח’ חצי גמורה + ’ חדִ 4 1,200,000 !! בהזדִמנות לֹמכירה בקֱרית ארבע, במדִורגים ג', בקֱ. כניסה חדִ', מרווחת, ח. כביסה, 4 לֹהשכרה במדִורגים, ברימון באפרת, קֱ"קֱ, חדִ', מושקֱעת, גינה יפה 3 050-2585868 לֹהשכרה באפרת, בזית חדִ' מרוהטת 3 דִירת לֹתווך קֱצר או ארוך 050-7342742 www.tekoa-realty.com 050-2183855 חיה 054-5988839 תמר באנגלֹו סכסון - חדִרי שינה, מיידִי! 7 , ומושקֱע במרכז הישוב, בית גדִולֹ חדִ’ לֹלֹא מדִרגות, מאוגוסט 4 בהזדִמנות! בית יפהפה, לֹהשכרה

דִירות

חדִרים 6 דִירת לֹמכירה בזית, חדִרי שינה, כולֹלֹ יח’ הורים, 5 גינה מרוצפת, חדִר שירות גדִולֹ

לֹמכירה בזית & 1,380,000 , אופציה + ’ חדִ 4 דִירת & 1,380,000 , חדִ’ מפוארת בחפציבה 4 & 1,580,000 ’ חדִ 5 פטיו + דִירת גן חדִ’, מפואר, במתתיהו הכהן 7 פנטהאוז חדִ', כ. פרטית לֹלֹא מדִרגות 6 דִופלֹקֱס גן & 2,150,000 מר 220 ’ חדִ 7 דִופלֹקֱס גן & 3,250,000 "' קֱוטג מפואר "דִה וילֹיג & 3,150,000 , יח’ השכרה + קֱוטג מפואר חדִ’ בקֱטורת 8 מ”ר 230 קֱוטג’ מדִהים יח’ השכרה בקֱטורת + דִו משפחתי

חדִ’ 3 לֹהשכרה באפרת, במתתיהו הכהן, רקֱ & 2,800

אלֹה רוזובסקֱי

הגלֹיון הדִיגטלֹי כלֹ שבוע! לֹפני כולֹם!

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 לֹמכירה בנחלֹיאלֹ מ"ר, מושקֱע 240 , בית מטבח, יח' הורים, 054-2122161 פרגולֹה לֹהשכרה באפרת חדִ' 4 או 3 , דִירות 2 משופצות במיקֱום נוח 054-3368730 . ומרכזי לֹהשכרה באפרת גינות 2+ ' חדִ 4 דִירת לֹתווח ארוך, מיידִי! 050-7434182 (19:00 )אחרי המשרדִ: מתחם פארקֱ תעשיה האב עציון 055-66-17-031

שלֹח בקֱשה ותקֱבלֹ לֹתיבה p-meida@zahav.net.il .

לֹהשכרה בזית, באפרת גינה, + ' חדִ 5 דִופלֹקֱס מחסנים, משופץ לֹלֹא 054-6873004 : תיווך, טלֹ

& 1,150,000 ,’ חדִ 3 , דִירת גן בדִקֱלֹ

& 2,100,000 מ”ר 190 , דִופלֹקֱס גג בגפן

שונות

ברימון 4,400,000 ,’ יח + ’ ח 8 , וילֹה מדִהימה & חדִ’ 4 דִירת גן

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ לֹחנות סלֹולֹר בגוש דִרוש/ה עובדִ/ת אחרי צבא/שירות 052-7703426

בדִגן מ”ר 180 , חדִרים 6 ’ קֱוטג חדִרים 5 דִירת גן חדִרים 4 דִירת

לֹהשכרה

& 3,500 , חדִ’, מרפסת 3 בזית & 8,500 , חדִרים 8 ’ קֱוטג בזית & 3,100 ,,’ חדִ 3 דִירת בדִקֱלֹ & 3,800, ,’ חדִ 4 דִירת בדִקֱלֹ & 7,250 ,’ חדִ 8 דִו משפחתי בדִקֱלֹ וילֹה מדִהימה בגפן & 4,500 ,’ חדִ 4.5 , דִירת גן בתמר & 6,000 , מ”ר 160 פנטהאוז בתמר & 8,000 , דִופלֹקֱס גן בנוה דִניאלֹ

עסקֱת נדִלֹ"ן רקֱ

תיקֱון עולֹם תיקֱונים כלֹ סוגי התיקֱון לֹבית ולֹמשרדִ

בית פרטי בשכונה החדִשה בנווה דִניאלֹ! מ”ר, סלֹון ופינת אוכלֹ גדִולֹים, מטבח 270- חדִרים, כ 7 מעוצב בסגנון עתיקֱ, יח’ הורים גדִולֹה, צופה לֹנוף פתוח.

תושב הגוש, מאיר כץ 0534-310414 טלֹ: אינסטלֹציה, חשמלֹ, נגרות, תריסים ועודִ רוצה לֹמצוא עבודִה? מודִעות דִרושים לֹפני כולֹם! ישירות לֹתיבת המיילֹ שלֹך במהדִורה הדִיגטלֹית

חדִ’, יח’ הורים 5 , בזית דִופלֹקֱס גן מפנקֱת, גינה מהסלֹון, לֹלֹא תיווך!

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il אנגלֹו סכסון

052-4588715 ציפי

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 26

ידִע

פרסו

סרוקֱ עכשיו לֹסירטון

0-6 לֹבנים ובנות לֹגלֹאי שכמיות נעימות ופרקֱטיות

כולֹם משקֱיעים בנדִלֹ"ן

מעטים ישנים בשקֱט

אמינות שקֱיפות בטחון מלֹא לֹכספך

טיפולֹ אמין ומקֱצועי לֹנכס מעבר לֹים

תשואות גבוהות ומימוש רווחים

לֹיוי מקֱצועי ויחס אישי

www.tsurel-estates.co.il פגוש אותנו לֹקֱפה 073-2072388

FOCUS CHANGE Foreign Currency Exchange המרת מטבע זר

מטעמי חברון לֹאירועים שירותי קֱייטרינג

סניף אפרת מרכז מסחרי התאנה

Branch in Efrat Te’ena Shopping Center

בעלֹ שף

וותקֱ

ש’ 30

050-5671199 | 9938977

קֱניית מטבע חוץ בכ.אשראי אפשרות לֹתשלֹומים

קֱבלֹת ש'קֱים דִולֹריים וש’קֱים מסחריים

לֹאירועים

שירותי קֱייטרינג חתונות בר מצוות,

העברה בנקֱאית

בריתות

לֹחברות אירועי קֱוקֱטיילֹ מכירת אוכלֹ מוכן קֱייטרינג בשרי או חלֹבי

לֹלֹא עמלֹות !!

ניתן לֹמצוא את מוצרינו בסופר דִקֱלֹ בקֱ. ארבע

מכירה וקֱניית כלֹ סוגי המט”ח

שעות פתיחה:

בנווה שיפון דִניאלֹ

ובמאפיית

סניפנו בירושלֹים 6234499 13 בן יהודִה טלֹ 6234245 46 יפו טלֹ א'-ה' 9:00-16:00 יום ו' 9:00-12:30

Sun-Thurs Fri

כשרות מהדִרין שלֹ הרב לֹיאור רבה שלֹ קֱ. ארבע רובין | עטרה | מהודִרות: מחפודִ אפשרות לֹכשרויות

Jerusalem

Ben Yeuda St. Tel

02-9605759 ,052-6908061 ירון:

Yafo St. Tel

27

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו

ידִע

עלֹ הסלֹעים לֹידִ פארקֱ העשור באפרת סוודִר שלֹ ילֹדִ נמצא 054-5995946 נמצא לֹידִ מקֱוה 5/4- ב צרור כלֹים בראש צורים, שלֹ בית ורכב מפתחות 9932559 : טלֹ אין בעיה! הכלֹ נמצא! בגלֹיון פרסומידִע ועכשיו גם במהדִורה דִיגטלֹית. לֹשירותך!

דִרוש/ה עוזר/ת גזבר בראש צורים דִרישות התפקֱידִ: סטודִנט/ית לֹכלֹכלֹה / מנהלֹ עסקֱים / הנדִסה משרה 1/3 היקֱף קֱו"ח לֹדִוא"לֹ: office@r-tzurim.co.il

דִרושים

אבידִות

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה צרור אבדִ 28/2- ב בכיכר הדִקֱלֹים מפתחות בזית הושאר בתא הדִואר 052-4339009 באסרו חג פסח נמצא בטרמפ מאלֹו"ש מעילֹ ירקֱרקֱ לֹירושלֹים, 052-6141616

דִרושים עובדִים לֹבורגרס אפרת בר

ולֹמעדִני צדִקֱיהו

דִרושה גרפיקֱאית

9309052 : קֱו"ח לֹפקֱס orliprint@bezeqint.net ידִע בתוכונות CS

050-2052105

דִרושה עזרה במשקֱ בית פעמיים בשבוע, בישוב

לֹחב' גדִולֹה בגוש עציון

מכוניות

רקֱ פניות מתאימות תיעננה merav342@yahoo.com נדִרשים תכונות שלֹ דִיוקֱ, שירותיות ואחריות תנאים טובים! דִרוש/ה עובדִ/ת לֹעבודִה במשרדִ במשרה מלֹאה

בת-עין, שכר גבוה! 052-3273715 : טלֹ

לֹחנות האופניים אתגר פלֹוס, דִרוש מנהלֹ עבודִה בוגר צבא, אפשרות 050-3389485: קֱידִום. טלֹ

,2003 מאזדִה מקֱומות 7 , ממוגנת גגון, מצב מכני מצוין + 054-2186699 MPV

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

ישראלֹ בן-אהרון מומחה בבעיות רטיבות ואיטום

בניה ושיפוצים

פקֱוח והנדִסאות בנין קֱבלֹן רשום

israel_b_a@walla.co.il

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 28

ידִע

פרסו

הילֹדִ/ה מתקֱשה בלֹימודִים

רקֱ בעודִפימלֹה תחילֹת עונה במחירי סוף עונה

&100- ב 3 שמלֹות &100- ב 4 טייצים

וירנ ופידִבקֱ/ביופידִבקֱ שיטה מהפכנית לֹטיפולֹ בקֱשב וריכוז הסדִרים עם חברות הביטוח מטפלֹ לֹגברים ומטפלֹת לֹנשים

&100- ב 4 חולֹצות &100- ב 3 דִגמ”ח

50% הנחה

בגדִי ים AMERUCAN EAGLE

בלֹעדִי עודִפים

בלֹעדִי עודִפים!

&100- ב 4 בנות חולֹצות הנחה 50%- ב חצאיות

50%

BABY

02-5815333 . טלֹ תחנת דִלֹקֱ ביתר עילֹית 8:30-14:30 ' ו 8:30-18:30 ' פתוח: א'-ה

לֹמגאזין החודִשי שלֹ 'פרסומידִע'

פרתה גוש הביטאון שלֹ תושבי אפרת, קֱרית ארבע וגוש עציון

דִרושים כתבים כתבים צעירים כתבי שטח סוקֱרי אירועים

עברית רהוטה אנגלֹית - יתרון כושר התבטאות ויכולֹת כתיבה נסיון עיתונאי - יתרון מתאים גם לֹסטודִנטים לֹתקֱשורת

058-5231055 הודִיה בת עין

קֱו"ח לֹמיילֹ: pmeidagilad@gmail.com

29

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

| 28.4.2.2017 | ב’ אייר תשע"ז | 30

ידִע

פרסו

השכרת רכב

אוטולֹי מאחלֹת לֹכלֹ תושבי גוש עציון והסביבה חג עצמאות שמח!

מבצעי החודִש באוטולֹי!

מכירת רכב מכירת רכבים מימון 100% עדִ אפשרות לֹמכירה בתשלֹומים נוחים מגװן רכבים מידִ ראשונה הנחה 45% עדִ

חמישי, שישי, שבת החלֹ מ- 299 &

רכב קֱטן לֹחודִש

2,500

החלֹ מ-

&

150 &

רכב קֱטן לֹיום - רקֱ

180 &

רכב בינוני לֹיום - רקֱ

מגװן רכבים ידִ שניה במחירים לֹלֹא תחרות

השכרת רכבים ממוגנים מקֱומות 9/ 7 מבחר רכבים

השכרת רכב מכירת רכב לֹיסינג תפעולֹי/מימוני טריידִ אין | | |

02-5665681 . , פקֱס 02-6500980 . טלֹ 2 צומת גוש עציון תחנת דִלֹקֱ קֱומה | | aotoli888@gmail.com מיילֹ: 0545-639223 : לֹייעוץ חינם בנושא קֱניה/מכירה אלֹעדִ |

31

| ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 |

ידִע

פרסו

מאחלֹת לֹתושבי הגוש והסביבה צומת הגוש )במשתלֹה(

חג עצמאות שמח!

מ ר שלֹ ” 200 אופניים איכותיים תיקֱון כלֹ סוגי האופנים כלֹ האביזרים הנילֹווים הנחה עלֹ כלֹ הדִגמים 20% משקֱפי רודִי פרוג’קֱט

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949 יבוא מכירה תיקֱון השכרה | | |

Made with