פרסומידע - גיליון 844

binyanhagush@gmail.com ממשיכים במבצעים

צבע מ.דִ. לֹצביעה חיצונית טמבור

מוטיפילֹה שפכטלֹ חיצוני אייפלֹ 39 & רקֱ

נוזלֹ מקֱצועי לֹניקֱוי דִשא סינטטי 90 & רקֱ

290 רקֱ

&

ורנית לֹעץ טמבור לֹיטר 0.75

תוף חשמלֹ מקֱצועי מטר 10

שמן לֹדִקֱ BG

50 רקֱ

55 רקֱ

129 רקֱ

&

&

&

*המבצעים בהצגת מודִעה זו בלֹבדִ!

פרסו | ב’ אייר תשע"ז | 28.4.2.2017 | 5 02-9927199 ,02-9929719 פקֱס: ידִע

צומת גוש עציון

טלֹ:

Made with